Algemene voorwaarden Business Payments Network (BPN)

Inleiding

Deze BPN-dienstenovereenkomst wordt aangegaan door en tussen Factor Systems, LLC hodn: Billtrust, gevestigd op het adres 1009 Lenox Drive, Suite 101, Lawrenceville, NJ 08648 in de VS (het 'Bedrijf' of 'wij' of 'ons') en jou (de 'Klant', 'Handelaar' of 'je') en wordt samen met de Aanvraag en alle aanhangsels, stukken en bijlagen aangeduid als de Overeenkomst ('Overeenkomst'). De ingangsdatum van deze Overeenkomst is de datum waarop het Bedrijf de Klant goedkeurt voor deelname aan de Diensten ('Ingangsdatum'). Termen met een hoofdletter die niet anderszins in dit document zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die is gespecificeerd in Bijlage I.

Het bedrijf beheert het Billtrust Business Payments Network (het 'BPN'), dat de ontvangst van betalingen door leveranciers die goederen of diensten leveren aan inkopers van hun klanten, vergemakkelijkt. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst zal het Bedrijf je betalingsondersteunende Diensten verlenen (zoals hierin beschreven) met betrekking tot creditcardtransacties en/of ACH-transacties (gezamenlijk 'Transacties'), zoals bepaald door het Bedrijf en geautoriseerd door de Bank en de Koper. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat het je uitdrukkelijk verboden is om Transacties aan te bieden voor doeleinden die verband houden met illegale of verboden activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot het witwassen van geld, criminele activiteiten of financiering van terroristische activiteiten, of transacties die verboden zijn door het Bedrijf, de Bank of de Koper.

 1. Dienstenovereenkomst voor Handelaars. Het Bedrijf is partij bij een overeenkomst met een Koper of een Bank, die namens de Klant betalingsverwerkingsdiensten aan het Bedrijf levert. De Klant erkent hierbij dat deze de Dienstenovereenkomst voor Handelaars met een Koper of Bank aangaat en eraan gebonden is.
 2. Bedrijfsrekening. De Klant zal vóór de verwerking van betalingen een Bedrijfsrekening openen bij een financiële instelling naar keuze van de Klant en zal een dergelijke rekening aanhouden en het Bedrijf machtigen om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en gedurende 90 dagen daarna geld af te schrijven. De rekening zal voldoende saldo hebben om aan alle verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te voldoen. Voorgestelde wijzigingen van de Bedrijfsrekening dienen minimaal zes (6) dagen voor de eerstvolgende afschrijvingsdatum schriftelijk bij Bedrijf te worden ingediend en dienen schriftelijk door Bedrijf te worden goedgekeurd. Het Bedrijf kan de Bedrijfsrekening debiteren voor alle bedragen die de Klant op grond hiervan verschuldigd is voor Kosten ('Fees') of anderszins.
 3. Naleving. De Klant zal zich in alle opzichten aan de regels houden. De Klant zal voldoen aan de normen die zijn opgesteld door de Security Standards Council van de Payment Card Industry ('PCI'), zoals van tijd tot tijd gewijzigd door de PCI. Informatie over dergelijke normen is te vinden op www.visa.com/cisp en www.pcisecuritystandards.org. De Klant moet bewijs verstrekken van PCI-naleving. Als de Klant niet voldoet aan de PCI-normen, wordt het gebruik van PCI Apply aangeboden voor gebruik. Het gebruik van PCI Apply impliceert toestemming voor PCI-fees.
 4. Aanvraag. Je verklaart en garandeert dat alle informatie die je in de Aanvraag hebt verstrekt in alle opzichten juist, volledig en correct is en dat je het Bedrijf onmiddellijk schriftelijk op de hoogte zult stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke informatie.
 5. Zekerheids- en pandrecht. De Klant kent hierbij nu en in de toekomst een zekerheidsrecht toe op de Bedrijfsrekening of een vervangende rekening en alle opbrengsten daarvan om alle verschuldigde bedragen in overeenstemming met deze Overeenkomst veilig te stellen. De Klant zal alle door het Bedrijf vereiste documentatie verstrekken die nodig is voor het zekerheidsrecht. Dit zekerheidsrecht blijft van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst totdat alle verschuldigde bedragen zijn vastgesteld en volledig zijn betaald. De Klant dient samen te werken met het Bedrijf bij het perfectioneren van dergelijke veiligheidsbelangen.
 6. Opening van een Reserverekening. We kunnen de uitbetaling van opbrengsten aan jou tijdelijk opschorten en/of een minimaal bedrag aanwijzen dat je op je Bedrijfsrekening of op een aparte reserverekening ('Reserverekening') moet aanhouden om ervoor te zorgen dat je verplichtingen jegens ons worden nagekomen. We kunnen, om welke reden dan ook, eisen dat gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en een periode van 180 dagen daarna een Reserverekening wordt aangehouden met de bedragen die we van tijd tot tijd redelijkerwijs vaststellen om mogelijke verliezen voor het Bedrijf te dekken. Als je op enig moment niet voldoende saldo op je Reserverekening hebt, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald, kunnen we de Reserverekening aanvullen vanuit een financieringsbron die aan de Diensten is gekoppeld, inclusief geldbedragen (a) die door jou zijn gestort, (b) aan jou verschuldigd zijn, of (c) beschikbaar zijn op je Bedrijfsaccount. Je machtigt ons om zonder voorafgaande kennisgeving afschrijvingen van de Reserverekening of Bedrijfsrekening uit te voeren om de Reserverekening aan te vullen of om bedragen te innen die je ons verschuldigd bent. Je mag geen geld van de Reserverekening opnemen zonder onze schriftelijke toestemming.
 7. Recht op verrekening. Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen we de opbrengsten voor elke verplichting die je ons verschuldigd bent, verrekenen op grond van een overeenkomst met het Bedrijf (bijvoorbeeld door middel van terugvorderingen of terugbetalingen). Als je ons een bedrag verschuldigd bent dat je cumulatieve inkomende opbrengsten overschrijdt, kunnen we dit afschrijven van de Bedrijfsrekening. Als je deze verschuldigde bedragen niet volledig terugbetaalt nadat wij hierom verzocht hebben, dan wordt dit als een schending van deze voorwaarden beschouwd. Je bent aansprakelijk voor alle kosten die wij maken in verband met incasso, naast eventuele verschuldigde bedragen, waaronder honoraria en kosten van advocaten, kosten van incassobureaus en eventuele toepasselijke rente.
 8. Audits en kredietonderzoek. De Klant machtigt het Bedrijf of zijn agenten om onderzoek te doen naar de achtergrond en persoonlijke kredietgeschiedenis van een van de entiteiten, opdrachtgevers, uiteindelijk gerechtigden of andere personen die van tijd tot tijd betrokken zijn bij het bedrijf van de Klant, en om Dunn & Bradstreet of ander bedrijf dat soortgelijke diensten levert op te dragen een bedrijfsrapport over de activiteiten van de Klant op te stellen. Het Bedrijf kan deze Overeenkomst beëindigen als de informatie die tijdens een onderzoek is ontvangen naar het oordeel van het Bedrijf onbevredigend is. Het Bedrijf kan ook van tijd tot tijd de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst door de Klant controleren. De Klant zal alle door het Bedrijf gevraagde informatie verstrekken die nodig is om de audit te voltooien. Op verzoek van het Bedrijf verstrekt de klant al zijn boeken en dossiers, waaronder financiële overzichten voor de Klant en persoonlijke financiële overzichten voor alle garantiegevers. De Klant geeft het Bedrijf toestemming om alle locaties van de Klant te bezoeken met betrekking tot alle informatie die nodig is of relevant is voor de Diensten.
 9. Termijn. Deze Overeenkomst wordt van kracht op de Ingangsdatum, en, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met deze Overeenkomst, blijft deze van kracht gedurende een termijn van drie (3) jaar (de 'Eerste termijn'). Aan het einde van de Eerste termijn wordt deze Overeenkomst automatisch verlengd met opeenvolgende termijnen van één jaar (elk een 'Verlengingstermijn'), tenzij een van de partijen negentig (90) dagen vóór de dan geldende vervaldatum een schriftelijke kennisgeving van beëindiging stuurt. De Eerste termijn en eventuele Verlengingstermijnen worden gezamenlijk de 'Termijn' genoemd. Alle bestaande verplichtingen, garanties, vrijwaringen en overeenkomsten met betrekking tot Transacties die vóór een dergelijke beëindiging zijn aangegaan, blijven volledig van kracht en de Klant blijft aansprakelijk voor alle verplichtingen die zijn aangegaan voorafgaand aan de beëindiging van deze Overeenkomst.
 10. Beëindiging van de Diensten. Het Bedrijf kan je gebruik van de Diensten en/of deze Overeenkomst te allen tijde om welke reden dan ook beëindigen. Elke beëindiging van deze voorwaarden ontheft je niet van de verplichting om te betalen voor vergoedingen of kosten die zijn gemaakt vóór de beëindiging, Chargebacks en alle andere bedragen die je aan ons verschuldigd bent, zoals bepaald in deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen jou en het Bedrijf. Tegoeden die wij voor je in bewaring hebben op het moment van beëindiging worden, na aftrek van eventuele kosten, uitbetaald volgens je uitbetalingsschema, met inachtneming van andere voorwaarden in deze Overeenkomst. Als er een onderzoek loopt op het moment dat jij je Bedrijfsaccount opzegt, kunnen we je geld vasthouden zoals hierin beschreven. Als later wordt vastgesteld dat je recht hebt op een deel van het geld, zullen we deze bedragen vrijgeven.
 11. Opschorting van Diensten. Het bedrijf kan de Diensten na kennisgeving aan jou op elk moment naar eigen goeddunken opschorten. Het Bedrijf kan selectief een of meer door de Handelaar goedgekeurde klanten of klantlocaties of bepaalde Diensten geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder deze Overeenkomst te beëindigen. De verplichtingen van de Handelaar met betrekking tot een Transactie worden geacht te zijn aangegaan en te bestaan op de gepubliceerde transactiedatum van de Transactie.
 12. Beoordelingen door derden. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst is de Klant verantwoordelijk voor alle vergoedingen, boetes, beoordelingen, straffen, verliezen, geldelijke kosten voor vooraf verrekende of vertraagde activiteiten, en andere bedragen die worden opgelegd aan of geëvolueerd voor de Klant, het Bedrijf, de Koper of de Bank in verband met deze Overeenkomst door derden, waaronder, maar niet beperkt tot, Verenigingen en externe dienstverleners (inclusief telecommunicatiebedrijven), voor zover dergelijke bedragen niet het directe resultaat zijn van de grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Koper, de Bank of het Bedrijf.
 13. Belastingen, informatieregistratie en inhouden van back-ups. De Klant stemt ermee in om alle federale, staats- en lokale verkoop-, gebruiks-, inkomens- en eigendomsbelastingen en accijnzen te betalen die kunnen worden geheven in verband met de Diensten en gerelateerde producten die onder deze Overeenkomst worden geleverd. De Klant begrijpt en stemt ermee in dat het Bedrijf of zijn vertegenwoordiger informatie zal verstrekken aan de Internal Revenue Services en toepasselijke staatspenningmeesters voor alle te rapporteren betalingstransacties van de Klant zoals gedefinieerd in IRC § 6050W. Indien nodig zal het Bedrijf of een vertegenwoordiger een back-up inhouden op de inkomsten die uit dergelijke te rapporteren betalingstransacties voortkomen.
 14. Faillissement. Deze Overeenkomst vormt een uitbreiding van de financieringsregeling van het Bedrijf voor de Klant in de zin van artikel 365 van de Faillissementswet. Het recht van de Klant om bedragen van het Bedrijf te ontvangen onder deze voorwaarden is onderworpen aan en ondergeschikt aan Chargebacks, Geretourneerde Opdrachten, terugvorderingen, retentierechten, verrekenings- en zekerheidsrechten van het Bedrijf, ongeacht of deze geliquideerd, niet-geliquideerd, vast, voorwaardelijk, vervallen of niet-vervallen zijn.
 15. Vergoedingen en kosten.
  1. De Klant wordt geëvalueerd voor vergoedingen en kosten op basis van het Prijsmodel van het Bedrijf zoals vermeld op de betalingsverwerkingsaanvraag van de Klant.
   1. Vast tarief: de kosten zijn inclusief interbancaire kosten, evaluaties van creditcardbedrijven en alle transactiekosten van het Bedrijf. Het Vaste tarief wordt berekend op basis van het bruto verwerkingsvolume van de klant met Visa, MasterCard en Discover. Eventuele extra kosten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten voor creditcardbedrijven, boetes en netwerkkosten kunnen ook worden geëvalueerd als doorberekende kosten.
   2. Interchange Plus: naast de 'kosten per verwerkte creditcard' vermeld op de betalingsverwerkingsaanvraag van de Klant, is de klant verantwoordelijk voor alle interbancaire kosten (standaard, speciale netwerkprogramma's, of niet-gepubliceerde of eigen tarieven) en beoordelingen die zijn doorgegeven door de creditcardbedrijven. Verenigingsgerelateerde vergoedingen, zoals aangepast of toegewezen door het Bedrijf, kunnen worden toegevoegd aan de facturatiebundel 'Netwerkkosten' of worden gespecificeerd op de afschriften van de Klant. Daarnaast zijn er de doorberekende kosten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten voor creditcardbedrijven, boetes, netwerkkosten die van tijd tot tijd door dergelijke derden of het Bedrijf in rekening kunnen worden gebracht, of ACH-gerelateerde kosten.
  2. Indien van toepassing op de Diensten brengt het Bedrijf American Express-basispunten in rekening, ter ondersteuning van de deelname van de Klant aan het Programma (zoals gedefinieerd in Bijlage V) en dergelijke basispunten worden berekend op basis van het bruto American Express-verwerkingsvolume van de Klant. De Klant gaat ermee akkoord dat American Express de kosten in verband met de aanvaarding van de American Express-kaart door de Klant rechtstreeks aan de Klant factureert.
  3. Het Bedrijf heeft het recht om de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen of aan te passen, inclusief maar niet beperkt tot het recht om toepasselijke vergoedingen, kosten en/of kortingen te wijzigen, aan te passen of aan te vullen. Wijzigingen en aanpassingen met betrekking tot veranderingen in de Regels, veranderingen in de kosten die in rekening worden gebracht door de Verenigingen, Koper, het Bedrijf of derden, en/of als reactie op veranderingen in wettelijke vereisten (gezamenlijk 'Wijziging door Derden') kunnen worden aangebracht met onmiddellijke ingang, met of zonder kennisgeving of toestemming. Wijzigingen of aanpassingen die geen verband houden met een Wijziging door Derden worden van kracht op de datum vermeld in een kennisgeving aan de Handelaar (het 'Wijzigingsbericht'), op voorwaarde dat deze datum niet minder dan vijftien (15) werkdagen na de datum van het Wijzigingsbericht valt. Een Wijzigingsbericht kan de vorm hebben van een bericht dat is toegevoegd aan de maandelijkse rekeningafschriften van de Handelaar. Als je je zakelijke bankrekening bij ons aanhoudt of door je zakelijke bankrekening na ontvangst van het Wijzigingsbericht te gebruiken, geef je aan dat je akkoord gaat met de bijgewerkte voorwaarden. Mocht het Bedrijf actie ondernemen tegen de Klant om op grond van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen te innen, dan stemt de Klant ermee in om alle kosten te betalen die verband houden met dergelijke incassopogingen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten. Als de Klant de aan het Bedrijf verschuldigde bedragen niet binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum betaalt, kan het Bedrijf een bedrag voor late betaling in rekening brengen en gaat de Klant ermee akkoord een vergoeding van anderhalf procent (1,5%) per maand te betalen op het openstaande saldo, of het hoogste bedrag dat wettelijk is toegestaan, afhankelijk van wat minder is. Billtrust is niet verantwoordelijk voor (i) interbancaire, evaluatie- of netwerkkosten van derden, of enige andere kosten die worden gemaakt als gevolg van een transactie die door de Klant of de Issuer verkeerd is geadresseerd, of (ii) enige onjuiste of onnauwkeurige kosten die aan de Klant in rekening worden gebracht.
 16. Geretourneerde Opdracht als gevolg van een geblokkeerd saldo. De Klant zal ervoor zorgen dat afschrijvingen van zijn Bedrijfsrekening voor Incasso niet worden geblokkeerd als het geld niet aan de Klant wordt betaald na aftrek van bedrijfskosten en kosten van derden. Als een Geretourneerde Opdracht plaatsvindt als gevolg van een dergelijk geblokkeerd saldo, betaalt de Klant administratiekosten voor het geblokkeerde saldo, zoals vermeld op de Aanvraag.
 17. Onvoldoende saldo (NSF). Als een ACH-transactie niet uitgevoerd kan worden omdat er onvoldoende saldo (Non-Sufficient Funds, NSF) op de Rekening van de Klant staat, (i) kan het Bedrijf proberen de afschrijving binnen dertig (30) dagen opnieuw te verwerken en stemt de Klant ermee in om voor elke verwerkingspoging NSF-kosten te betalen, zoals vermeld op de Aanvraag.
 18. Wijziging door Bedrijf. Het Bedrijf kan deze Overeenkomst aanpassen of wijzigen en dergelijke aanpassingen of wijzigingen zullen na kennisgeving van kracht worden en bindend zijn voor de Klant. Als de Klant de Diensten blijft gebruiken na de ingangsdatum van een dergelijke wijziging of aanpassing, betekent dit dat de Klant de voorwaarden en bepalingen van de wijziging of aanpassing aanvaardt en ermee instemt zich eraan te houden.
 19. Schadeloosstelling. De Klant zal het Bedrijf en zijn bestuurders, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle procedures, vorderingen, verliezen, schade, eisen, aansprakelijkheden en uitgaven van welke aard dan ook, met inbegrip van alle redelijke juridische en boekhoudkundige kosten en uitgaven en alle redelijke incassokosten ('Verliezen'), opgelopen door het Bedrijf en zijn bestuurders, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers die voortvloeien uit of het gevolg zijn van de Diensten in deze Overeenkomst, de betalingsactiviteiten van de Klant, de zakelijke activiteiten van de Klant of diens klanten, elke verkooptransactie die door de Koper of Aangesloten Bank is verworven, elke niet-naleving van de Regels (of regels of voorschriften uitgevaardigd door of in samenhang met de Verenigingen) door de Klant of zijn vertegenwoordigers (met inbegrip van TPSP's), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele Verliezen op grond van de Electronic Funds Transfer Act, 15 U. S.C. § 1693 .S.C. § 1693 e.v.. zoals gewijzigd, of de uitvoeringsvoorschriften ervan, die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Diensten door het Bedrijf, problemen of geschillen tussen de Koper en een klant van de Klant, of de Bank en de Klant, elk Gegevensincident, elke infiltratie, hack, inbreuk op of schending van het verwerkingssysteem van de Klant, TPSP of een externe verwerker of extern systeem, of vanwege een inbreuk op of niet-uitvoering van een bepaling in deze Overeenkomst, van de kant van de Klant of zijn werknemers, vertegenwoordigers, TPSP's of klanten. De vrijwaringsverplichtingen hieronder blijven van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

  'Gegevensincident' wordt gedefinieerd als elke vermeende of daadwerkelijke compromittering, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, diefstal of ongeoorloofd gebruik van een Kaart of Kaarthouderinformatie of ACH-informatie, ongeacht de oorzaak, inclusief maar niet beperkt tot een inbreuk op of schending van een systeem, of een storing, defect, ontoereikendheid of fout die van invloed is op een server, waar deze zich ook bevindt, of hardware of software van een systeem waarin zich Kaartgegevens bevinden op waar deze gegevens door stromen en/of kunnen zijn gecompromitteerd.
 20. Beperking van Aansprakelijkheid. Geen van de partijen is aansprakelijk voor winstderving (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit document), bedrijfsschade, gevolgschade of enige andere incidentele, bijzondere of punitieve schade (ongeacht of deze verliezen voorzien, voorzienbaar of bekend waren bij de andere Partij) geleden door de betreffende Partij, hun klanten of een derde Partij in verband met de geleverde Diensten. Niets in de voorgaande zin is echter op enigerlei wijze bedoeld en mag niet worden geïnterpreteerd als beperking van: (i) de verplichting van de Klant om de vergoedingen, evaluaties of boetes te betalen die verschuldigd zijn op grond van deze Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de vergoedingen opgelegd door aanbieders van telecommunicatiediensten, VISA, MasterCard en/of andere Verenigingen; of (ii): de verplichting van de Klant om het Bedrijf schadeloos te stellen uit hoofde van deze Overeenkomst. In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk worden gehouden voor schade of verliezen (i) die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door de Klant, of diens werknemers, agenten of externe serviceproviders (TPSP's). Daarnaast is het bedrijf ook niet aansprakelijk jegens de Klant of klanten van de Klant of enige andere persoon in de volgende gevallen:
  1. Enig verlies veroorzaakt door een verlaging in de waarde van een Transactie als gevolg van defecte of defecte software of apparatuur; of
  2. enig verlies of enige aansprakelijkheid als gevolg van het product of een dienst geleverd door derden.
 21. Beperking van de schade. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE PUNITIEVE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE VOOR DE REKENING VAN DE KLANT, KLANTEN VAN DE KLANT OF DERDEN IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIENDE UIT DEZE OVEREENKOMST OF EEN VAN DE DIENSTEN DIE (NOG) DOOR HET BEDRIJF WORDEN UITGEVOERD UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST. IN GEEN GEVAL ZAL DE KLANT GERECHTIGD ZIJN SCHADE OP HET BEDRIJF TE VERHALEN DIE DE DOOR DE ONDERNEMING UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST INGEHOUDEN KOSTEN OVERSCHRIJDEN GEDURENDE DE PERIODE VAN EEN (1) MAAND ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT AAN DE SCHADEVORDERING.
 22. Afwijzing van garantie. DE KLANT ERKENT DAT HET BEDRIJF GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE, SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE GARANTIES HEEFT GEGEVEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT LEVERING VAN DE HIERIN VERMELDE DIENSTEN. INDIEN ER FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN OF VERTRAGINGEN OPTREDEN ALS GEVOLG VAN DE PRESTATIES OF NALATIGHEID VAN HET BEDRIJF VAN WELKE AARD DAN OOK, DAN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF BEPERKT TOT HET CORRIGEREN VAN DERGELIJKE FOUTEN, INDIEN COMMERCIEEL REDELIJK. DE KLANT ERKENT HIERBIJ DAT ER RISICO'S VERBONDEN ZIJN AAN DE ACCEPTATIE VAN KAARTEN EN DE KLANT AANVAARDT HIERBIJ AL DEZE RISICO'S, BEHALVE WANNEER DEZE UITDRUKKELIJK IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD.
 23. Het Bedrijf als Agent. De Klant machtigt het Bedrijf en zijn Gelieerde Ondernemingen uitdrukkelijk om op te treden als beperkte betaalagent van de Klant voor de beperkte doeleinden van het verzenden van betaalbestanden, het ontvangen, bewaren en/of uitbetalen van betalingen namens de Klant. De Klant gaat ermee akkoord dat hij alle betalingen die door het Bedrijf of zijn Gelieerde ondernemingen zijn ontvangen in hun hoedanigheid als agent van de Klant, zal behandelen als door hemzelf als Klant te zijn ontvangen. De verplichting van de betaler jegens de Klant (waarbij de betaler de klant is van de Klant, of de betaler) zal geacht worden te zijn voldaan na ontvangst van de betaling door het Bedrijf of zijn Gelieerde Ondernemingen, waarna de Klant geen betaling van de betaler kan eisen, zelfs als het Bedrijf of zijn Gelieerde Ondernemingen de betaling niet aan de Klant overmaken. Een dergelijk verhaal mag alleen rechtstreeks gericht zijn op het Bedrijf of zijn Gelieerde Ondernemingen. De Klant gaat ermee akkoord dat het Bedrijf of zijn Gelieerde ondernemingen de voorwaarden van deze bepaling en eventuele gerelateerde delen van de Overeenkomst mogen beschrijven of anderszins weergeven in alle gebruiksvoorwaarden, ontvangstbewijzen, bekendmakingen of kennisgevingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontvangstbewijzen aan betalers die volgens het Bedrijf of zijn Gelieerde ondernemingen over dergelijke informatie dienen te beschikken. Met het oog op de toepassing van de Overeenkomst betekent de term 'Gelieerde Partijen' met betrekking tot een bepaalde entiteit, een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door, of die samen met een andere partij onder gezamenlijke controle staat, maar alleen zolang een dergelijke zeggenschap bestaat. Voor deze doeleinden betekent 'zeggenschap' het bezit van vijftig procent (50%) of meer van de uitstaande aandelen met stemrecht of een ander aandelenbelang in een persoon of entiteit, of de bevoegdheid om anderszins leiding te geven aan de zaken van een persoon of entiteit.
 24. Eigendom. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat alle rechten, aanspraken en belangen in en op het Intellectuele Eigendom van het Bedrijf het exclusieve eigendom zijn van het Bedrijf en dat het Bedrijf het Intellectuele Eigendom van het Bedrijf op elke mogelijke manier mag gebruiken. De Klant krijgt alleen recht op toegang tot en gebruik van het Intellectuele Eigendom van het Bedrijf onder de voorwaarden die hierin uitdrukkelijk zijn uiteengezet. Het Bedrijf behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten van het Bedrijf die niet specifiek aan de Klant zijn toegekend, met inbegrip van updates, aanpassingen, vertalingen, modificaties of afgeleide werken daarvan. Alleen het Bedrijf is eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op eventuele suggesties, verbeteringsverzoeken, feedback of aanbevelingen die door de Klant of een derde partij aangeboden zijn.
 25. Verplichtingen van de Klant. De Klant verklaart en garandeert dat toegang tot de Dienst uitsluitend mogelijk is via Geautoriseerde gebruikersnamen. Het Bedrijf kan zich beroepen op elke Geautoriseerde gebruikersnaam, instructie of informatie die voldoet aan de geautomatiseerde criteria van de Dienst of waarvan het Bedrijf van mening is dat deze echt is. Het Bedrijf mag aannemen dat een persoon die een Geautoriseerde gebruikersnaam en wachtwoord invoert, ook echt die gebruiker is. De Dienst wordt vervolgens aan deze gebruiker beschikbaar gesteld en op de juiste wijze werken. Het Bedrijf mag ervan uitgaan dat de meest recente e-mailadressen en registratiegegevens waarmee gebruikers zich bij de Dienst hebben aangemeld juist en actueel zijn, tenzij de Klant of een Geautoriseerde gebruiker het Bedrijf op de hoogte heeft gesteld van (mogelijk) ongeoorloofd gebruik, zoals vereist in deze Overeenkomst en waar van toepassing. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en volledigheid van alle Klantgegevens.
 26. Gebruiksverboden. Het is de Klant niet toegestaan om: (a) de broncode waaruit een softwarecomponent van de Diensten is samengesteld of geïnterpreteerd, te decompileren, demonteren, reverse-engineeren of anderszins proberen te verkrijgen of waar te nemen, en de Klant erkent dat niets in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als een recht om dergelijke code te verkrijgen of te gebruiken; (b) externe partijen anders dan Geautoriseerde gebruikers toegang te geven tot de Diensten; (c) de Diensten te gebruiken om timesharing-, abonnements-, hosting- of uitbestedingsdiensten te leveren; (d) software, data of apparatuur aan de Dienst of de systemen van het Bedrijf toe te voegen waarvan men weet dat die een negatieve invloed op de Dienst zullen hebben; of (e) andere inhoud dan Klantgegevens te extraheren uit de Dienst, of op enigerlei wijze de Dienst of de componenten of functies ervan te wijzigen, of toegang tot de Dienst te krijgen en deze te gebruiken voor andere doelen dan de doeleinden die specifiek zijn toegestaan in deze Overeenkomst of op een Bestelformulier. De Klant verzekert dat hij en zijn Geautoriseerde gebruikers zich aan de verboden en beperkingen van deze Overeenkomst zullen houden en het Bedrijf zullen vrijwaren tegen verlies of schade als gevolg van niet-naleving door de Klant of zijn Geautoriseerde gebruikers.
 27. Statistische gegevens. Anonieme geaggregeerde gegevens kunnen door het bedrijf worden gebruikt: (i) waar nodig om de Bedrijfsdiensten uit te voeren; (ii) om anonieme informatie, logboeken en data te genereren over het gebruik van producten, diensten en technologieën van het Bedrijf, om dergelijke producten, diensten en technologieën te verbeteren en om rapporten en ander materiaal op te stellen en te verspreiden die anonieme geaggregeerde data bevatten of gebaseerd zijn op de levering van Diensten in het algemeen; en (iii) om dergelijke anonieme geaggregeerde gegevens te analyseren en klanten inzichten te geven via de diensten van het Bedrijf in het algemeen ('Inzichten').
 28. Abonnement Klantwaarde. Als de Klant ervoor kiest om het Basisabonnement Klantwaarde te ontvangen dat bij deze Diensten is inbegrepen, wordt er gedurende zes (6) maanden vanaf de Ingangsdatum een speciaal eSolutions-team voor de Klant aangesteld dat de Klant helpt bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen om de digitale transformatie van de betalingen van kopers ten uitvoer te brengen, in aanvulling op het Basisabonnement Klantwaarde. Ga naar de Billtrust Education-website en meld je aan voor meer informatie over het Basisabonnement Klantwaarde.
 29. Kennisgeving. Behalve kennisgevingen die door het Bedrijf aan de Klant worden verstrekt op het Klantafschrift, worden alle kennisgevingen, verzoeken, eisen of andere instrumenten die door een Partij in dit document kunnen of moeten worden gegeven, schriftelijk meegedeeld. Dergelijke berichten worden geacht te zijn gegeven ofwel: (i) drie Werkdagen na verzending per aangetekende post, waarbij om een ontvangstbewijs wordt gevraagd, of: (ii) bij bezorging door een nationaal erkende koeriersdienst op de hierin vermelde adressen voor de respectievelijke partijen. Kennisgevingen moeten als volgt worden geadresseerd: Indien gericht aan het Bedrijf: Factor Systems, LLC, 1009 Lenox Drive, Suite 101, Lawrenceville, New Jersey 08648, de VS. T.a.v.: General Counsel. Indien gericht aan de Klant: Het adres dat is vermeld in de Betalingsaanvraag van het Bedrijf. Partijen kunnen het adres wijzigen waarnaar latere kennisgevingen moeten worden verzonden door een kennisgeving aan de andere Partijen te sturen, zoals hierboven uiteengezet in deze sectie.
 30. Diversen.
  1. Rechten op vergoeding bij geschillen; berichten; facturen. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat als je ons niet binnen drie (3) werkdagen na de datum waarop een betaling had moeten plaatsvinden, op de hoogte stelt van het feit dat je geen vereffeningsbedrag hebt ontvangen, of als je een bericht, kennisgeving of factuur niet binnen dertig (30) werkdagen na de datum waarop het bericht of de factuur aan jou beschikbaar is gesteld, afwijst, dit betekent dat je met deze situatie, kennisgeving of factuur instemt. Indien je van mening bent dat het Bedrijf op enigerlei wijze heeft verzuimd om de Diensten te leveren, stem je ermee in om het Bedrijf binnen zestig (60) dagen na de datum waarop de vermeende nalatigheid zich voor het eerst heeft voorgedaan, hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, met een gedetailleerde beschrijving van elke vermeende tekortkoming.
  2. Controlevan gegevens; onderzoeken. Je moet de Transactiegegevens van je account regelmatig controleren en het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen van werkelijke of vermoede onbevoegde activiteiten via je account. De Klant belooft het Bedrijf op prompte wijze bij te staan bij alle onderzoeken naar Transacties en zal op verzoek van het Bedrijf schriftelijke rapporten van onderzochte transacties verstrekken aan het Bedrijf.
  3. Vertrouwelijkheid. Partijen verbinden zich ertoe om geen door andere Partijen openbaar gemaakte Vertrouwelijke Informatie te delen met externe Partijen of dergelijke Vertrouwelijke Informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan het doel waarvoor deze oorspronkelijk aan de ontvangende Partij werd bekendgemaakt. Partijen stemmen ermee in om Vertrouwelijke Informatie met dezelfde mate van zorg en beveiliging te behandelen als hun meest Vertrouwelijke Informatie, en in geen geval met minder dan een redelijke mate van zorg. Elke Partij mag dergelijke Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan werknemers en agenten die deze kennis nodig hebben om diensten uit te voeren op grond van deze Overeenkomst, op voorwaarde dat dergelijke werknemers en vertegenwoordigers zijn gehouden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen met betrekking tot de bescherming van de Vertrouwelijke Informatie die niet minder bindend zijn dan de hierin beschreven voorwaarden. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die (i) al bekend is bij de ontvangende Partij op het moment dat deze Vertrouwelijke Informatie ontvangt; (ii) publiekelijk bekend is geworden zonder onrechtmatige daad van de kant van de ontvangende Partij; (iii) rechtmatig is ontvangen door de ontvangende Partij van een externe Partij die bevoegd is om dergelijke informatie zonder beperking te communiceren; (iv) met schriftelijke toestemming van de bekendmakende Partij mag worden gepubliceerd; of (v) wettelijk moet worden bekendgemaakt. In het geval dat een van de Partijen een dagvaarding of een andere geldige administratieve of gerechtelijke procedure ontvangt waarin om Vertrouwelijke Informatie wordt verzocht, stelt de ontvanger elke andere Partij onmiddellijk op de hoogte van ontvangst van dit verzoek, waarna hij kan voldoen aan een dergelijke dagvaarding of procedure voor zover dat wettelijk is toegestaan. De voorwaarden en kosten in verband met deze Overeenkomst zijn specifiek opgenomen in de definitie van Vertrouwelijke Informatie. De verplichtingen van de Partijen uit hoofde van dit Artikel blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook van kracht en zijn bindend voor de Partijen, hun opvolgers en rechtverkrijgenden.
  4. Klantgegevens. De Klant erkent en bevestigt dat hij in het kader van zijn samenwerking met Billtrust Persoonsgegevens kan verstrekken en dat Billtrust deze kan ontvangen of anderszins toegang kan hebben tot Persoonsgegevens. Elke Partij garandeert aan de andere Partij dat de Persoonsgegevens van de klant worden verwerkt voor de doeleinden van deze Overeenkomst in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Voor deze doeleinden gaan de Partijen akkoord met de voorwaarden van Billtrusts standaard Addendum inzake Gegevensverwerking (Data Processing Addendum, of 'DPA'), dat zal worden opgenomen in en een effectief onderdeel zal zijn van deze Overeenkomst. De DPA is het Addendum inzake Gegevensverwerking dat beschikbaar is op https://billtrust.com/privacy-terms/ en is van toepassing voor zover Billtrust Klantgegevens verwerkt die neerkomen op Persoonlijke Informatie die afkomstig is van of anderszins wordt beschermd door toepasselijke wetten in een van de rechtsgebieden die in de DPA zijn genoemd en die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. De Klant erkent en aanvaardt het Privacybeleid van Billtrust dat beschikbaar is op (https://www.billtrust.com/privacy-policy/).
  5. Onafhankelijke Contractant. Bij de uitvoering van haar taken hierin is elke Partij een onafhankelijke contractant en geen werknemer of vertegenwoordiger van de andere partij.
  6. Samenwerking. In hun betrekkingen met elkaar komt elke Partij overeen redelijk en te goeder trouw te handelen en volledig met elkaar samen te werken om de zaken die in deze Overeenkomst worden overwogen te faciliteren en tot stand te brengen.
  7. Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vervangt elke andere overeenkomst, hetzij schriftelijk of mondeling, die is gesloten of aangegaan door een Partij (of door een functionaris of functionarissen van een Partij) met betrekking tot de hierin behandelde zaken en vormt de volledige overeenkomst van de Partijen bij deze Overeenkomst. In het geval dat er sprake is van een tegenstrijdige voorwaarde in de Aanvraag en de Overeenkomst, vervangen de voorwaarden van de Overeenkomst die van de Aanvraag.
  8. Toewijzing. Deze Overeenkomst mag niet door de Klant worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Een wijziging in zeggenschap over de Klant als gevolg van een verkoop, reorganisatie, fusie of anderszins, wordt beschouwd als een overdracht en vereist de schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
  9. Bijschriften. Bijschriften in deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter referentie en mogen niet worden beschouwd als zijnde definities of beperkingen van de reikwijdte of intentie van de bepalingen in deze Overeenkomst.
  10. Toepasselijk recht, arbitrage. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Delaware, ongeacht de beginselen van conflicterende wetgeving. Elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met dit contract, of de schending daarvan, zal worden beslecht door middel van arbitrage door de American Arbitration Association overeenkomstig haar Commercial Arbitration Rules. Het aantal arbiters bedraagt één. De arbitrage zal plaatsvinden in New Jersey. Een uitspraak over het oordeel van de arbiter kan worden gedaan door elke rechtbank die daartoe bevoegd is.
  11. Volmacht. De Klant wijst het Bedrijf aan als zijn gevolmachtigde om de documenten uit te voeren die nodig of wenselijk zijn om de derdenwerking van eventuele effectenrente te bewerkstelligen. De afspraak is gekoppeld aan een rente en is onherroepelijk zolang de Klant enig bedrag aan het Bedrijf verschuldigd is.
  12. Honoraria van advocaten. Als het Bedrijf juridische stappen onderneemt tegen de Klant voor bedragen die aan het Bedrijf verschuldigd zijn of als de Klant op grond van deze Overeenkomst verplicht is om het Bedrijf schadeloos te stellen, zal de Klant de redelijke kosten en advocatenkosten betalen die het Bedrijf maakt, ongeacht of een rechtszaak wordt aangespannen of niet. De honoraria van advocaten zijn verschuldigd, ongeacht of een advocaat een werknemer is van het Bedrijf of aan haar gelieerde ondernemingen.
  13. Verrekening. Naast alle andere juridische of billijke rechtsmiddelen waarover het in overeenstemming met deze Overeenkomst of de wet beschikt, kan het Bedrijf alle bedragen die op grond van deze Overeenkomst aan het Bedrijf verschuldigd zijn, verrekenen met: (i) alle bedragen die het Bedrijf anders op de Bedrijfsrekening zou storten, (ii) alle andere bedragen die het Bedrijf aan de Klant verschuldigd is op grond van deze Overeenkomst, of (iii) eigendommen van de Klant die in het bezit of onder controle zijn van het Bedrijf.
  14. Geen afstandsverklaring. Elke vertraging, ontheffing of nalatigheid door een Partij om enig recht of enige bevoegdheid uit te oefenen die voortvloeit uit een schending of verzuim van de andere Partij met betrekking tot een van de voorwaarden, bepalingen of convenanten van deze Overeenkomst, wordt niet beschouwd als een afstandsverklaring voor enige latere schending of enig later verzuim van dezelfde of andere voorwaarden, bepalingen of convenanten van de kant van de Partij. Een verklaring van afstand wordt niet beschouwd als een wijziging van de voorwaarden van de Overeenkomst. Alle rechtsmiddelen die op grond van deze Overeenkomst worden geboden voor een inbreuk op deze Overeenkomst zijn cumulatief.
  15. Faillissement. De Klant dient het Bedrijf binnen vijf dagen na indiening van vrijwillige of onvrijwillige faillissementsprocedures door of tegen de Klant hiervan op de hoogte te stellen. De Partijen erkennen dat deze Overeenkomst een uitbreiding vormt van de financiële aanpassingen die het Bedrijf aan de Klant heeft verleend in de zin van artikel 365 van de Faillissementswet. Het recht van de Klant om van het Bedrijf verschuldigde bedragen te ontvangen, is uitdrukkelijk onderworpen aan en ondergeschikt aan Chargebacks, Geretourneerde Opdrachten, pandrechten, verrekeningen en effectenrentevorderingen van het Bedrijf, ongeacht of dergelijke Chargebacks, Geretourneerde Opdrachten, pandrechten, verrekeningen en effectenrentevorderingen geliquideerd, niet-geliquideerd, vast, voorwaardelijk, vervallen of nog niet vervallen zijn.
  16. Naleving van de wetgeving. De Klant verklaart en garandeert, als een essentieel onderdeel van de Overeenkomst, dat de uitvoering en levering van de Overeenkomst en van alle andere instrumenten en documenten op grond van deze Overeenkomst, alsook de voltooiing van de transacties die hierin worden overwogen, niet in strijd zijn met wet- of regelgeving en dat de Klant alle noodzakelijke wettelijke goedkeuringen, certificaten en licenties heeft verkregen om alle diensten te leveren die hij van plan is aan te bieden. Zonder het voorgaande te beperken, zal de Klant zich houden aan alle wetten, regels en voorschriften voor zover van toepassing op de Diensten en op de uitvoering ervan op grond van deze Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, wet- en regelgeving met betrekking tot de Transacties, beveiliging en privacy, inclusief maar niet beperkt tot de Federal Fair Credit Reporting Act, de Federal Truth-in-Lending Act, de Electronic Fund Transfers Act, de Federal Equal Credit Opportunity Act, zoals gewijzigd, en de Telephone Disclosure and Dispute Resolution Act, de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 ('HIPAA'), de Standards for Privacy of Individual Identifiable Health Information (de 'Privacy Rule') en de Standards for Security of Electronic Protected Health Information (de 'Security Rule') die op grond daarvan zijn afgekondigd, de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (Divisie A, Titel XIII en Divisie B, Titel IV, van de American Recovery and Reinvestment Act van 2009, Pub. L. 111-5) (de 'HITECH Act') en de voorschriften ter uitvoering van de HITECH Act, Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortom 'AVG'), de EU AVG zoals vastgelegd in de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk op grond van sectie 3 van de European Union (Withdrawal) Act 2018 van het Verenigd Koninkrijk (de 'UK GDPR'), de EU-richtlijn inzake e-privacy (Richtlijn 2002/58/EG); en alle toepasselijke nationale gegevensbeschermingswetten die zijn gemaakt onder of op grond van, of die van toepassing zijn in combinatie met een van de bovengenoemde wetten; in elk geval, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of vervangen, naargelang het geval.
  17. Overleving. In geval van beëindiging blijven alle verplichtingen van de Klant die vóór de beëindiging op grond van deze Overeenkomst zijn aangegaan of bestonden, ook na de beëindiging van kracht.
  18. Overmacht. Het Bedrijf is vrijgesteld van de nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst die worden voorkomen of vertraagd door een gebeurtenis die niet onder de controle van het Bedrijf valt, waaronder, maar niet beperkt tot, stakingen of andere arbeidsaangelegenheden, vernieling van of schade aan gebouwen, natuurrampen, pandemieën, ongevallen, oorlog, rellen, noodsituaties, onderbreking van transmissie- of communicatiefaciliteiten, uitval van apparatuur of regelgeving, bepaling, wetgeving of verordening of enig bevel van een federale, nationale of lokale overheidsinstantie.
  19. Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze Overeenkomst wordt beschouwd of geacht wordt niet-afdwingbaar te zijn, of in feite niet afdwingbaar is, zoals van toepassing in een bepaalde situatie, heeft dat niet tot gevolg dat enige andere bepaling in deze overeenkomst in welke mate dan ook ongeldig, onbruikbaar of niet-afdwingbaar wordt gemaakt. De ongeldigheid van een of meer zinnen, paragrafen, clausules of secties in deze Overeenkomst heeft geen invloed op de overige delen van deze Overeenkomst of een deel ervan. Het is de wens van de Partijen dat indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Overeenkomst dubbelzinnig is, de constructieregel dat een dergelijke bepaling moet worden uitgelegd aan de hand van de opsteller niet van toepassing is op de interpretatie van de bepaling.

Bijlage I: Definities

'ACH' betekent het Automated Clearing House.

'ACH-netwerk' betekent het geldoverdrachtsysteem (netwerk) waarop de regels van toepassing zijn die voorzien in de verrekening van elektronische boekingen door interfinanciële instellingen voor deelnemende financiële instellingen.

'ACH-verwerking' betekent de acceptatie van een ACH- of EFT-transactie voor betaling van verkochte goederen of diensten aan rekeninghouders door de Klant en ontvangst van betaling door de Klant via het ACH-netwerk, ongeacht of de transactie is goedgekeurd, geweigerd of verwerkt als een NOC of een andere uitzondering.

'ACH-transactie' betekent de aanvaarding van een cheque, in elektronische of papieren vorm, of routerings- en rekeninginformatie gekoppeld aan de bankrekening van Payor voor betaling voor verkochte en/of geleasede goederen of diensten die door Merchant aan Payor zijn verleend en ontvangst van betaling door Merchant via het ACH-netwerk.

'Rekening' betekent een depositorekening of andere depositorekening die het Bedrijf of de Klant heeft bij een financiële instelling die aan een Dienst mag worden gekoppeld.

'Verwerver' betekent WorldPay/FIS Global, of een andere overnemende partij die is gecontracteerd door het Bedrijf, de entiteit die door het Bedrijf is gecontracteerd om verkoopconcepten en transactiegegevens namens het Bedrijf in te dienen bij de Associaties (of Consortia) en om de financiering voor dergelijke verkooptransacties te ontvangen en aan het Bedrijf te betalen.

'Adresverificatie' verwijst naar een service waarmee de Klant het factuuradres van de Kaarthouder kan verifiëren bij de Uitgever.

'Gelieerde ondernemingen' Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent de term 'Gelieerde ondernemingen' met betrekking tot een bepaalde entiteit, een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van, of samen met een andere partij onder gezamenlijke controle staat, maar alleen zolang een dergelijke zeggenschap bestaat.  Voor deze doeleinden betekent 'zeggenschap' het bezit van vijftig procent (50%) of meer van de uitstaande aandelen met stemrecht of een ander aandelenbelang in een persoon of entiteit, of de bevoegdheid om anderszins leiding te geven aan de zaken van een persoon of entiteit.

 'Aanvraag' betekent het document waarmee de klant een aanvraag indient om deel te nemen aan Transacties met behulp van onze producten en diensten.

'Associaties' verwijst naar MasterCard International Inc., VISA U.S.A. Inc., Discover, en bepaalde soortgelijke entiteiten die zijn goedgekeurd door het bedrijf, de bank en verwerver.

'Bijbehorende kosten voor Associaties' verwijst naar kosten die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot: grensoverschrijdende internationale transactiecontroles, MC Network Access Brand Usage (NABU), MC Digital Enablement, MC Acquirer License Fee, MC Safety Net Network Monitoring, MC Account Status Inquiry Service (ASIS), MC Transaction Processing Excellence fees, Visa US Acquirer Processing Fee (APF), Visa Zero Floor Limit, Visa Zero Dollar Verification, Visa Misuse of Authorization System, Visa FANF, Visa Integrity, Credit Voucher Fees for Visa, Visa Fallback Fee, Discover Data Usage, Discover PIF, association Base II en Kilobyte fees, MC Annual Location Fee, en alle andere kosten die door de partners worden vastgesteld.

'Autorisatie' betekent een bevestigend antwoord door of namens een Uitgever op het verzoek van de Klant om een kaarttransactie uit te voeren, dat een kaarttransactie binnen de beschikbare kredietlimiet van de Kaarthouder valt en dat de Kaarthouder de Betaalpas niet als verloren of gestolen heeft gemeld.  Voor alle Kaarttransacties is autorisatie vereist.

'Geautoriseerde gebruiker' betekent een van de werknemers, vertegenwoordigers, consultants, aannemers of agenten van de Klant en een andere persoon die uitdrukkelijk is geautoriseerd door de Klant in verband met de zakelijke aangelegenheden van de Klant om de Diensten te gebruiken en die door de Klant (of door het Bedrijf op verzoek van de Klant) is voorzien van een eigen unieke Geautoriseerde Gebruikersidentificatie en wachtwoord.

'Bank' betekent de ­Fifth Third Bank, of een andere door het Bedrijf geselecteerde bank, de financiële instelling die is gecontracteerd door de Verwerker die lid is van de Verenigingen en die sponsoring door de Vereniging verzorgt voor de door het Bedrijf ter verwerking ingediende kaarttransacties.

'Werkdag' betekent elke dag die niet zaterdag of zondag is, of een dag waarop bankinstellingen in Arizona bij wet of uitvoeringsbesluit gemachtigd zijn om gesloten te zijn, of een dag waarop de Federal Reserve Bank gesloten is.

'Kaart(en)' betekent een creditcard of betaalkaart van Visa, MasterCard, American Express of Discover Network, en andere kaarten die door het Bedrijf, de Bank en de Koper worden geaccepteerd.

'Kaartloze transactie' betekent een transacties waarbij geen fysieke kaart aanwezig is.

'Fysieke kaarttransactie' betekent een Kaarttransactie waarbij de Kaart door een terminal, register of ander apparaat wordt gehaald, waarbij de op de magneetstrip of Chip gecodeerde Kaartinformatie wordt vastgelegd.

'Kaarthouder' betekent een persoon die geautoriseerd is om een Kaart te gebruiken.

'Terugvordering' betekent een Kaarttransactie die het Bedrijf conform deze Overeenkomst aan de Klant retourneert.

'Intellectueel eigendom van het bedrijf' betekent alle rechten, aanspraken en belangen, waaronder auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen of soortgelijke rechten in en op: (a) de Diensten, waaronder de softwaretoepassingen, processen, infrastructuur, ontwerpen, documentatie, beleid, procedures, trainingsmateriaal en andere componenten die worden gebruikt om de Diensten te leveren; (b) alle ontwikkelingen die zijn ontstaan tijdens de levering van de Diensten; (c) alle sjablonen, kaarten, routines, inzichten, output van systeeminteracties, operationele efficiëntie en dergelijke met betrekking tot de Diensten, ontwikkeld met of zonder input van de Klant; en (d) alle updates, aanpassingen, vertalingen, maatwerk of afgeleiden van al het bovenstaande. 'Klantgegevens' betekent gegevens die een Geautoriseerde gebruiker in de Dienst laadt of invoert. Klantgegevens omvatten 'Persoonsgegevens', dit is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

'Klantafschrift' betekent een overzicht van alle af- en bijschrijvingen op de Bedrijfsrekening.

'CVV/CID' betekent een service waarmee de Klant het bezit van de kaart door de Kaarthouder kan verifiëren door de identificatie van unieke cijfers op de Kaart.

'Ingangsdatum' betekent de datum die door de Opdrachtgever of de ODFI op een ACH-transactie wordt geplaatst. De Ingangsdatum is normaal gesproken de datum waarop de overschrijving moet plaatsvinden; dit moet een toekomstige datum en een werkdag zijn. De Ingangsdatum kan dezelfde datum zijn als de afwikkeling van de fondsen, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.

'Boekingen' betekent overschrijvingen met creditcard, bankkaart en transacties binnen dezelfde financiële instelling in overeenstemming met de NACHA-regels en deze Overeenkomst, en alle gegevens voor boekingen of pre-notificatieboekingen.

'Boekingslimiet' betekent het maximale totaal aantal openstaande boekingen, waarvan het bedrag van tijd tot tijd afzonderlijk en schriftelijk door het Bedrijf aan de Klant wordt meegedeeld.

'Kosten' betekent alle bedragen die door de Klant moeten worden betaald in verband met een Transactie zoals vermeld in het Bestelformulier, de Aanvraag of anderszins in deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot een bedrag gelijk aan een bepaald percentage van de totale contante prijs van elke transactie, een bepaald bedrag per Kaarttransactie, eventuele verwerkingskosten die van de kaarthouder worden geïnd (gemaksvergoeding en/of opstartkosten voor een afbetalingsplan) en aanvullende kosten zoals maandelijkse terminalkosten, kosten voor maandelijkse afschriften en installatiekosten, en eventuele vergoedingen, kosten of boetes die aan het Bedrijf worden opgelegd, voor zover van toepassing, door een Vereniging, Uitgever, Koper, Bank, NACHA of een andere derde partij.

'Vast tarief' betekent het prijsmodel van de Handelaar dat een vast percentage of tarief in rekening brengt op basis van het aantal en/of het volume creditcardtransacties dat een Klant verwerkt.

'Bestand' betekent een groep ACH-boekingen die zijn opgeslagen voor levering aan een ACH-ontvangstpunt.

'Gedwongen verkoop' betekent een Kaarttransactie die wordt verwerkt zonder dat een goedgekeurd elektronisch autorisatienummer wordt verkregen voor het volledige bedrag van de Verkooptransactie op het moment dat de Transactie wordt verwerkt.

'Openstaande boekingen' betekent het totale bedrag in dollars van alle bij- of afschrijvingen die door het bedrijf zijn geïnitieerd en in behandeling zijn genomen op een datum waarop de verrekening nog niet heeft plaatsgevonden met betrekking tot afschrijvingen, of de toepasselijke periode voor de teruggave van artikelen nog niet is verstreken met betrekking tot bijschrijvingen.

'Interchange Plus' betekent het prijsmodel van de Handelaar waarbij een vaste marge (percentage en/of bedrag per artikel) rechtstreeks op de transactie wordt toegepast op de

door Visa, MasterCard en Discover gepubliceerde afwikkelings- en evaluatievergoedingen.

'Uitgever' betekent een lid van de Vereniging die een Kaart heeft uitgegeven aan een Kaarthouder.

'IVR' betekent een eenheid voor interactive voice response dat wordt gebruikt voor een Autorisatie.

'Aangesloten bank' verwijst naar zowel Koper en Bank.

'NACHA betekent de National Automated Clearing House Association.

'ODFI of Oorspronkelijke Depositobank' betekent de financiële instelling die namens haar klanten ACH-transacties verricht. ODFI's moeten zich houden aan NACHA-regels.

'Bedrijfsrekening' betekent de door de Klant bij een financiële instelling(en) opgerichte bankrekening (en) voor de betaling van Verwerkingskosten, lasten en afschrijvingen in het kader van deze Overeenkomst.

'Bestelformulier' betekent elk formulier dat door de Klant en het Bedrijf wordt ingevuld om het bestellen van Diensten te initiëren.

'Initiatiefnemer betekent een bedrijf, individu of entiteit die toegang tot het ACH-netwerk initieert.

'Boeking boven de limiet' betekent een Boeking waarvan het bedrag ertoe zou leiden dat het totale aantal Openstaande boekingen de Boekingslimiet overschrijdt.

Partij” betekent de Klant of het Bedrijf en “Partijen” betekent de Klant en het Bedrijf.

'Wachtwoord' betekent vertrouwelijke, unieke persoonlijke nummers, codes, merken, tekens, openbare sleutels of andere informatie in een reeks tekens die worden gebruikt voor authenticatie en toegang tot een Dienst.

'Verwerking van een kaartbetaling' betekent de aanvaarding van een Kaart of informatie die op de Kaart is aangebracht voor betaling van goederen die door de Klant zijn verkocht en/of verhuurd of Diensten die door de Klant aan Kaarthouders zijn verleend en de ontvangst van betaling door het Bedrijf, ongeacht of de transactie is goedgekeurd, geweigerd of verwerkt als een Gedwongen verkoop.

'Betaler' betekent een persoon die gemachtigd is om een kaart te gebruiken of een ACH-betaling te doen.

'Geautoriseerde Terugkerende Besteltransacties' betekent Transacties die vooraf zijn geautoriseerd door de Kaarthouder en waarvoor de goederen of diensten in de toekomst door de Klant worden geleverd of uitgevoerd zonder dat de Klant elke keer toestemming van de kaarthouder hoeft te vragen.

'Pre-notificatieboeking' betekent een pre-notificatie zonder waarde voorafgaand aan een boeking met waarde die wordt ingevoerd om de juistheid van de routing- en rekeningnummers te verifiëren.

'RDFI' of 'Ontvangende Depositobank' betekent een financiële instelling die door NACHA is gekwalificeerd om ACH-transacties te ontvangen. 'Ontvanger' betekent een Persoon die een Initiatiefnemer heeft gemachtigd om een afboeking, bijboeking of niet-monetaire boeking op de rekening van de Ontvanger te initiëren bij de RDFI.

'Geretourneerde Opdracht' of 'Geretourneerde Opdrachten' betekent elk item dat niet kan worden verwerkt en door de RDFI wordt teruggestuurd naar het ODFI voor correctie of herinitiatie. 'Regels' betekent de beginselen, bedrijfsvoorschriften en/of alle andere regels, richtlijnen, beleidsregels en procedures van VISA, MasterCard, Discover, American Express en/of andere netwerken (beschikbaar op websites zoals https://usa.visa.com/support/consumer/visa-rules.html, https://www.mastercard.us/en-us/business/overview/support/rules.html en alle andere toepasselijke regels, voorschriften en vereisten van de Aangesloten Bank, leveranciers van het Bedrijf, banken, instellingen, organisaties, verenigingen of netwerken die diensten beheren of beïnvloeden die onder deze Overeenkomst worden geleverd, en alle staats- en federale wetten, regels en voorschriften die de activiteiten van de Klant beheren of anderszins beïnvloeden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die van de National Automated Clearing House Association ('NACHA') en de Federal Trade Commission ('FTC'), met in begrip van hoe al het voorgaande van tijd tot tijd kan worden aangepast en ingevoerd, en de voorschriften en vereisten van de Aangesloten Bank of het Bedrijf

'Beveiligingsprocedures' betekent, tenzij het Bedrijf en de Klant anders overeenkomen, de beveiligingsvereisten en -procedure die nodig zijn om de authenticiteit van de Boekingen te verifiëren.

'Diensten' betekent de Kaartdiensten zoals gedefinieerd in Bijlage II, de ACH-diensten zoals gedefinieerd in Bijlage III, of beide, voor zover van toepassing.

'Afwikkelingsdatum' betekent de datum waarop de afwikkeling plaatsvindt, d.w.z. de datum waarop gelden daadwerkelijk van eigenaar veranderen als gevolg van een ACH-boeking.

'Transactie' betekent een transactie in verband waarmee een betaling wordt gedaan via ACH (een 'ACH-transactie') of via een Kaart (een 'Kaarttransactie'). Onder 'Transactie' vallen ook krediet en onverschuldigde bedragen.

Bijlage II: BPN-kaartverwerkingsdiensten

Indien opgenomen in de Diensten, zal het Bedrijf de diensten die worden beschreven in deze Bijlage II (de 'Kaartdiensten') leveren en zal de Klant deze ontvangen. De Klant gaat ermee akkoord dat hij op grond van dergelijke Kaartdiensten die hij ontvangt op grond van de Voorwaarden van de Overeenkomst ook gebonden is aan de voorwaarden van deze Bijlage II.

 • BEDRIJFSVERPLICHTINGEN EN -VEREISTEN.
  • Kaartdiensten. Het Bedrijf zal de Klant de Kaartdiensten leveren die op de Aanvraag zijn vermeld, deze kunnen worden gewijzigd. Het Bedrijf kan op elk moment limieten opleggen aan het dollarvolume van dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse Kaarttransacties, evenals dollarlimieten per Kaarttransactie.  Het Bedrijf kan pogingen tot Kaarttransacties weigeren, naar eigen goeddunken van het Bedrijf zelf, de Bank of de Koper. De Klant mag de Kaartdiensten uitsluitend gebruiken voor de goederen of diensten die in de Aanvraag worden vermeld.  De Klant zal het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen indien deze een jaarlijks Kaartverkoopvolume heeft of waarschijnlijk zal hebben van meer dan $ 1 miljoen voor een bepaalde Vereniging, of meer dan $ 2 miljoen in totaal.
  • Elektronisch Verzonden Transacties. Het Bedrijf zal de Klant naar eigen goeddunken betalen door middel van een creditering van een Bedrijfsrekening via een of meer betalingsmethoden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 2-3 werkdagen financiering. De betaling is gelijk aan de som van de Kaarttransacties die zijn verwerkt sinds de vorige creditering.
  • Provisionele creditering. Alle crediteringen op de Bedrijfsrekening zijn slechts provisioneel en kunnen door het Bedrijf worden ingetrokken en teruggevorderd tot het moment dat de Kaarttransactie definitief is en niet langer onderhevig is aan een terugvordering door de Issuer, Kaarthouder of Verenigingen.
  • Afschrift. Het Bedrijf zal niet minder dan eenmaal per maand een Afschrift beschikbaar stellen op een wijze die het Bedrijf redelijk acht. Het afschrift wordt geacht in alle opzichten juist te zijn en door de Klant te zijn bevestigd, met uitzondering van de punten die de Klant specifiek betwist in een schriftelijke kennisgeving die wordt verstrekt binnen twintig (20) dagen nadat het Afschrift voor de Klant beschikbaar is geworden.
  • Terugvorderingen. Het Bedrijf is op geen enkele manier verantwoordelijk voor Terugvorderingen of enige daaraan gerelateerde kosten. Het Bedrijf kan Kaarttransacties en eventuele door het Bedrijf in rekening gebrachte kosten voor Terugvorderingen, alsmede eventuele Verenigingsboetes of beoordelingen, om welke reden dan ook, terugvorderen van de Klant.
 • VERPLICHTINGEN EN VEREISTEN VAN DE KLANT.
  • Aanpassingen en retourneringen. De Klant zal een eerlijk ruil- en retourbeleid handhaven en waar nodig aanpassingen maken met betrekking tot goederen en diensten die aan zijn klanten zijn verkocht of verhuurd. Als kosten worden afgeschreven of geannuleerd, of als een prijs wordt aangepast op een Kaarttransactie, zal de Klant een krediet aanmaken of een retourtransactie op de Kaart overmaken. Als het krediet of de retourtransacties op een of andere dag hoger waren dan het bedrag van de concepttransacties van de verkoop, zal het Bedrijf het overschot afschrijven van de Bedrijfsrekening. De Klant zal geen cash terugbetalingen doen op Kaarttransacties en verwerkt alle kredietaanpassingen zoals beschreven in deze Sectie. Verkoopconcepten voor een niet-terugbetaalbare Kaarttransactie moeten duidelijk worden gemarkeerd als een 'definitieve verkoop' en 'geen retouren' op het klantexemplaar van het verkoopconcept. Alle Klanten moeten Kaarthouders schriftelijk op de hoogte stellen van het toepasselijke reserverings- en no-showbeleid voor alle reserveringen. De Kaarthouder moet op de hoogte worden gesteld van het exacte aantal dagen dat nodig is voor terugbetaling van de aanbetaling.
  • Klachten van klanten. De Klant zal onmiddellijk reageren op vragen van Kaarthouders en eventuele geschillen in der minne oplossen. De Klant zal ervoor zorgen dat de Kaarthouder begrijpt wie verantwoordelijk is voor de levering van producten (fysiek of digitaal), het leveren van diensten, klantenservice en alle andere verplichtingen op basis van de Kaarttransactie. Het Bedrijf kan de Klant redelijke Kosten en vergoedingen in rekening brengen, naast eventuele toepasselijke Associatiekosten of -vergoedingen, voor buitensporige vragen van Kaarthouders, terugbetalingen of Chargebacks. Voor elke claim of verweer van een Kaarthouder zal de Klant de volgende informatie schriftelijk bewaren:
   • De naam van de Kaarthouder;
   • Een unieke identificatiecode om in de communicatie met het Bedrijf naar de transactie te verwijzen;
   • De datum en tijd waarop de Kaarthouder de claim of verdediging heeft ingediend;
   • De aard van de claim of verdediging; en
   • Elke actie die de Klant heeft ondernomen in een poging om het geschil op te lossen.
   • Op verzoek dient de Klant het Bedrijf deze informatie schriftelijk binnen tien (10) dagen te verstrekken.
  • Bewaren van gegevens.  De Klant behoudt alle originele verkoopconcepten of leesbare microfilm- of elektronische kopieën van alle verkoopconcepten en Transactiegegevens gedurende ten minste drie (3) jaar.
  • Garanties.
   • Elke Kaarttransactie is echt en komt voort uit een bonafide transactie rechtstreeks tussen de Kaarthouder en u;
   • Elke Kaarttransactie vertegenwoordigt een geldige en afdwingbare verplichting voor het bedrag vermeld in het verkoopconcept en houdt geen rekening met het gebruik van een Kaart voor enig ander doel;
   • Elke Kaarttransactie vertegenwoordigt een verplichting van de Kaarthouder voor het bedrag daarvan;
   • Geen enkele Kaarttransactie is onderhevig aan enig geschil, verrekening of tegenvordering;
   • De Kaarthouder is niet verplicht om, als voorwaarde voor het initiëren van een Kaarttransactie, afstand te doen van het recht om een dergelijke Kaarttransactie te betwisten;
   • Elk bedrag van de Kaarttransactie is alleen voor goederen of diensten (inclusief belastingen) die door u aan een Kaarthouder zijn verkocht, geleased of verhuurd en, met uitzondering van vertraagde levering of aanbetalingstransacties die door deze Overeenkomst zijn toegestaan, dat goederen of diensten daadwerkelijk zijn geleverd aan of uitgevoerd voor de Kaarthouder toen die Kaarttransactie werd ingediend voor verwerking;
   • Verkoopconcepten mogen geen wijzigingen bevatten die niet door de Kaarthouder zijn geautoriseerd.
   • Alle informatie en gegevens die je aan ons verstrekt, of waarvoor je een derde partij inschakelt om deze aan ons te verstrekken, zijn volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig, geldig en jouw rechtmatige eigendom, en je hebt het recht om dergelijke informatie mee te delen.
   • U zult zich niet inlaten met acceptatiepraktijken of -procedures die discrimineren tegen, of het gebruik ontmoedigen van, een bepaald type kaart dat door u is gekozen en door ons is goedgekeurd, ten gunste van een concurrerend creditcardbedrijf dat ook is gekozen en goedgekeurd.
   • U zult alle kaarten binnen de kaarttypen die zijn geaccepteerd en goedgekeurd in overeenstemming met deze Overeenkomst respecteren.
   • Jij en je externe dienstverleners zijn wettelijk bevoegd om alle aangeboden producten of diensten te verkopen en hebben alle nodige wettelijke goedkeuringen en certificaten (hierna 'Certificaten') verkregen. Je zult ons onmiddellijk na ontvangst van ons verzoek eventuele kopieën van Certificaten verstrekken.
 • COMPLIANCE.
  • Gebruik van merken. De Handelaar zal Kaartlogo's en andere promotiematerialen en literatuur die door het Bedrijf worden verstrekt, prominent weergeven op de bedrijfslocatie waar betalingen worden geaccepteerd voor transacties met fysieke kaarten. Onder voorbehoud van de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf en onder de voorwaarden die door het Bedrijf worden opgelegd, mag de Klant kaartservicemerken of ontwerpmerken gebruiken in diens advertenties en promotiemateriaal.
  • Beveiligingsvereisten van de Payment Card Industry. De Klant zal voldoen aan de normen die zijn opgesteld door de Security Standards Council van de Payment Card Industry ('PCI'), zoals van tijd tot tijd gewijzigd door de PCI. Informatie over dergelijke normen is te vinden op www.visa.com/cisp en www.pcisecuritystandards.org. De Klant moet bewijs verstrekken van PCI-naleving. Als de Klant niet voldoet aan de PCI-normen, wordt het gebruik van PCI Apply aangeboden voor gebruik. Het gebruik van PCI Apply impliceert toestemming voor aan PCI verbonden kosten.
  • Beveiligingslekken.  Je dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige vermoedelijke, vermeende of bevestigde gecompromitteerde gegevens ('Gecompromitteerde gegevensgebeurtenis'), ongeacht de bron, inclusief die van een van je TPSP's. We kunnen een forensisch leverancier inschakelen die is goedgekeurd door een Vereniging. Je moet samenwerken met de forensische leverancier, zodat deze onmiddellijk de apparatuur, systemen en de procedures en dossiers van je externe serviceproviders kan onderzoeken en een schriftelijk rapport van zijn bevindingen kan uitbrengen. Na je ontdekking van een vermoede of daadwerkelijke Gecompromitteerde Gegevensgebeurtenis, zul je geen betrokken bestanden wijzigen of vernietigen. Je houdt volledige en nauwkeurige documentatie bij met betrekking tot alle wijzigingen in de bestanden. Je zult informatie die betrekking heeft tot je eigen onderzoek of een onderzoek van een Vereniging in verband met een werkelijke of vermoede Gecompromitteerde Gegevensgebeurtenis (inclusief, maar niet beperkt tot, forensische rapporten en systeemaudits) met ons delen, en wij kunnen die informatie delen met Verenigingen.  Na kennisgeving aan je kunnen wij of onze dienstverleners, of de respectievelijke vertegenwoordigers van elk van hen, op afstand elektronische scans van je systemen uitvoeren om te bevestigen dat wordt voldaan aan de vereisten van de Verenigingen en de Toepasselijke Wetgeving. Je dient onmiddellijk met dergelijke partijen samen te werken om de scans mogelijk te maken.
  • De Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de Kaarthouder.
  • De Klant en elk betaalkaartmerk zijn eigenaar van de gegevens van de kaarthouder en mogen deze gegevens UITSLUITEND gebruiken om deze partijen te helpen bij het voltooien van de transactieverwerking van betaalkaarten, het ondersteunen van een loyaliteitsprogramma, het leveren van fraudebestrijdingsdiensten of voor ander specifiek wettelijk vereist gebruik.
  • In het geval dat deze Overeenkomst door een van de Partijen wordt beëindigd, stemt elke Partij ermee in de gegevens van de rekeninghouder als vertrouwelijk te blijven behandelen. 
  • De Klant moet Visa USA Risk Management, via zijn Koper, onmiddellijk op de hoogte stellen van het gebruik van een Externe dienstverlener en ervoor zorgen dat deze Externe dienstverlener alle beveiligingsvereisten implementeert en handhaaft, zoals gespecificeerd in de Regels.
  • Websitevereisten voor e-commerceklanten. Een door de Klant beheerde website die Kaarttransacties accepteert, moet alle volgende informatie bevatten:
   • Volledige omschrijving van de aangeboden diensten;
   • Een retourbeleid en terugbetalingsbeleid voor de handelswaren, inclusief de communicatie van het retourbeleid tijdens het bestelproces en de vereiste dat de kaarthouder een 'klik om te accepteren'-optie of een andere bevestigende knop moet kunnen selecteren om acceptatie van het beleid te bevestigen;
   • De algemene voorwaarden moeten worden weergegeven op dezelfde schermweergave als het Bedrijfsscherm dat wordt gebruikt om het totale aankoopbedrag weer te geven, of in de reeks webpagina's die de kaarthouder bezoekt tijdens het aankoopproces;
   • Contactgegevens voor de klantenservice, inclusief e-mailadres of telefoonnummer;
   • Transactievaluta;
   • Export- of wettelijke beperkingen;
   • Leveringsbeleid;
   • Privacybeleid klantgegevens;
   • De beveiligingsmethode voor de overdracht van betaalgegevens, zoals Secure Sockets Layer of 3-D Secure; en
   • Het adres van de permanente vestiging van het verkooppunt van de Klant, inclusief het land waar het verkooppunt van de Klant gevestigd is.
   • Bovenstaande informatie moet ofwel worden weergegeven (i) op dezelfde schermweergave als het Bedrijfsscherm dat wordt gebruikt om het totale aankoopbedrag weer te geven ofwel (ii) binnen de reeks webpagina's die de Kaarthouder bezoekt tijdens het aankoopproces.
  • Externe dienstverleners.  De klant zal geen gebruik maken van leveranciers en/of externe serviceproviders ('TPSP's'), tenzij deze voldoen aan de normen van het PCI en/of de Payment Application Data Security Standard ('PA-DSS'), afhankelijk van het type TPSP, zoals vereist door de regels.  De Klant zal ervoor zorgen dat zijn TPSP alle stappen of certificeringen voltooit die vereist zijn door een Vereniging (bijv. registraties, PA-DSS, PCI, audits, etc.) en samenwerkt met de Koper bij het voltooien van dergelijke stappen of certificeringen (indien van toepassing), en het uitvoeren van de nodige due diligence inzake een dergelijke TPSP.  De Klant is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle van toepassing zijnde vergoedingen, kosten, uitgaven en aansprakelijkheden in verband met dergelijke stappen, registraties en certificeringen.  Noch de Koper, noch de Bank, noch het Bedrijf zijn in enig geval aansprakelijk jegens de Klant of een derde partij voor de acties of nalatigheid van een TPSP die door de Klant wordt gebruikt, zelfs als de Koper, de Bank of het Bedrijf een dergelijke TPSP hebben geïntroduceerd of aanbevolen.
 • BEËINDIGING.
  • Het Bedrijf kan deze Overeenkomst, of een of meer van de Diensten die hieronder worden geleverd, onmiddellijk beëindigen in een van de volgende omstandigheden:
   • Chargebacks die de richtsnoeren van een Vereniging overschrijden;
   • Het foutpercentage van de Klant bij Kaarttransacties of de ophaalverzoeken zijn buitensporig naar de mening van het Bedrijf; of
   • De klant staat in het bestand met door de Vereniging Afgekeurde Handelaars.
 • SCHADELOOSSTELLING EN AANSPRAKELIJKHEID.
  • Schadeloosstelling. Naast alle andere vrijwaringsverplichtingen onder deze Overeenkomst, zal de Handelaar het Bedrijf en de Aangesloten Bank schadeloos stellen en vrijwaren van alle verliezen, claims, schade, aansprakelijkheden en uitgaven, inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten die voortvloeien uit het volgende:
   • 'Kaart-niet-aanwezig'-transacties;
   • Ongeautoriseerde verwerking van betaalkaarttransacties;
   • Verboden verwerking van betaalkaarttransacties;
   • Autorisaties; of
   • De nauwkeurigheid, volledigheid, kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, betrouwbaarheid en tijdigheid van klantgegevens en transacties.
  • Beperking van Aansprakelijkheid. Naast alle andere aansprakelijkheidsbeperkingen in deze Overeenkomst, zijn het Bedrijf en de Aangesloten Bank niet aansprakelijk jegens de Handelaar of de klanten van de Handelaar of enige andere persoon voor enig verlies of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de weigering van krediet aan een persoon of het vasthouden door de Handelaar van een Kaart of elke poging daartoe.
 • CONTROLES .  Op elk redelijk tijdstip (tijdens normale kantooruren) na een redelijke kennisgeving aan u, zult u auditors, inclusief de auditors van een Vereniging of een derde partij aangewezen door de Aangesloten Bank van het Bedrijf, of de toepasselijke Vereniging, toestaan om op een of al uw kantoren of bedrijfslocaties de bewaarde bestanden en de door u gevolgde procedures te bekijken.  U stemt ermee in dat de kosten van een dergelijke audit door u worden gedragen.  U verleent de nodige assistentie aan de auditors om hun audit te voltooien.  In het geval dat een audit door een derde partij vereist is door een Vereniging, Aangesloten Bank of regelgevende instantie, en/of vereist is door de Regels of toepasselijke wetgeving, kan het Bedrijf, naar eigen goeddunken en op eigen kosten van de Klant, ofwel een derde partij inhuren om de audit uit te voeren, of vereisen dat de Klant rechtstreeks een specifieke externe auditor inschakelt.  Als het Bedrijf vereist dat de Klant de auditor rechtstreeks in dienst neemt, zal de Klant onmiddellijk zorgen voor de uitvoering van een dergelijke audit en zal de Klant het Bedrijf, de Aangesloten Bank en de Verenigingen voorzien van een kopie van elk definitief auditrapport.
 • VERZAMELING EN GEBRUIK VAN KAARTTRANSACTIE-INFORMATIE.
  • Kaarttransacties documenteren. De Handelaar zal de volgende informatie aan het Bedrijf verstrekken in verband met de verwerking van Transacties:
   • De DBA-naam, de naam en het adres van de Handelaar;
   • Het telefoonnummer van de klantenservice van de Handelaar;
   • Het internetadres van de Handelaar;
   • Het Handelaarsnummer als toegewezen door Aangesloten Bank;
   • Het kaartrekeningnummer, de validatiedatum en/of vervaldatum van de Kaart, indien weergegeven op de Kaart;
   • Naam, adres en telefoonnummer van de Kaarthouder; en
   • Eventuele aanvullende informatie die van tijd tot tijd door het Bedrijf of de Aangesloten Bank en/of de Verenigingen kan worden aangevraagd.
   • De Handelaar zal geen Kaarttransactie uitvoeren (elektronisch of anderszins) totdat de Handelaar zijn verplichtingen jegens de Kaarthouder in verband met de Kaarttransactie is nagekomen of de toestemming van de Kaarthouder heeft verkregen voor een Vooraf Geautoriseerde Terugkerende Besteltransactie. De Handelaar mag geen Kaarttransactie verzenden als de Handelaar weet of had moeten weten dat de Transactie frauduleus is of niet is goedgekeurd door de Kaarthouder. De Handelaar is verantwoordelijk voor de acties van zijn werknemers. De Handelaar mag een Kaarttransactie verzenden die een aanbetaling voor diensten of volledige vooruitbetaling van op maat bestelde koopwaar tot stand brengt, mits de Handelaar de Kaarthouder op het moment van de Kaarttransactie en binnen de door de Verenigingen vastgestelde tijdslimieten op de hoogte stelt van de onmiddellijke facturering.
  • Autorisatie voor Transacties met Betaalkaartverwerking. De Handelaar verkrijgt als volgt Autorisatie voor Transacties met Betaalkaartverwerking:
   • Elektronisch Verzonden Transactie. De Klant zal voor elke Kaarttransactie Autorisatie aanvragen bij het aangewezen autorisatiecentrum van het Bedrijf, dat reageert met autorisatie of afwijzing van de Kaarttransactie door de Uitgevende instantie en de Kaarttransactie vastlegt en verwerkt voor de Kaarttransactie.
   • 'Kaart-aanwezig'-transacties. Als een terminal of softwaretoepassing niet operabel is op het moment van een Autorisatieverzoek voor een Kaarttransactie, kan de Kaarttransactie handmatig worden geautoriseerd door deze in te voeren als een Geforceerde Verkoop, op voorwaarde dat het goedkeuringsnummer ook wordt ingevoerd en dat de Klant onderworpen is aan extra IVR-autorisatiekosten zoals beschreven in de Aanvraag.
   • 'Kaart-niet-aanwezig'-transacties. De volgende aanvullende vereisten zijn van toepassing op Transacties waarbij geen kaart aanwezig is:
    • De Klant neemt het risico op zich voor alle Kaart-niet-aanwezig-transacties. Met betrekking tot Transacties waarbij de Kaart niet aanwezig is, garandeert de Klant aan het Bedrijf dat de persoon wiens naam is opgegeven als Kaarthouder de aankoop heeft gedaan of een ander heeft gemachtigd om de aankoop te doen;
    • Alle Kaart-niet-aanwezig-transacties moeten elektronisch worden geautoriseerd;
    • De Klant mag een Geautoriseerde Terugkerende Betaaltransactie alleen accepteren als de Kaarthouder daarvoor bij de Klant een schriftelijk verzoek indient, dat de Klant veilig bewaart en op verzoek aan het Bedrijf beschikbaar stelt. Alle jaarlijks gefactureerde bedragen moeten ten minste één keer per jaar opnieuw worden bevestigd. De Klant mag geen goederen leveren of diensten uitvoeren die vallen onder een Geautoriseerde Terugkerende Betaaltransactie na ontvangst van een kennisgeving van de Kaarthouder dat de Autorisatie is geannuleerd of een kennisgeving van het Bedrijf dat de Kaart die de Geautoriseerde Terugkerende Betaaltransactie dekt, niet mag worden gehonoreerd; en
    • De Klant dient het adres van de Kaarthouder te verifiëren via het netwerk van de Vereniging en geeft alleen goedkeuring aan Kaarttransacties die ten minste een gedeeltelijke match of 'systeem-niet-beschikbaar' als antwoord produceren.
  • Verboden Kaarttransacties. De Klant mag geen van de volgende handelingen uitvoeren met betrekking tot een Kaarttransactie:
   • Een minimum vaststellen dat onder het door de Verenigingen toegestane bedrag ligt; u mag wel een minimaal transactiebedrag vaststellen als voorwaarde voor het honoreren van kaarten, op voorwaarde dat het minimale transactiebedrag geen onderscheid maakt tussen Verenigingen en/of issuers en het minimale transactiebedrag niet hoger is dan $ 10,00 (of een hoger bedrag als vastgesteld door toepasselijke wet of de Regels). 
   • Een maximaal verkoopbedrag vaststellen als voorwaarde voor het honoreren van Kaarten; onder bepaalde voorwaarden is dit wel toegestaan: wanneer u een afdeling, agentschap of instantie van de Amerikaanse overheid bent, een onderneming bent die eigendom is van of onder zeggenschap staat van de Amerikaanse overheid, of als uw hoofdwerkzaamheden binnen een van de volgende MCC's vallen: 8220 (Hogescholen, Universiteiten, Vakcolleges en Junior Hogescholen), 8244 (Scholen, Bedrijfswezen en Administratief), of 8249 (Scholen, Handel and Beroepsonderwijs), op voorwaarde dat het maximale transactiebedrag geen onderscheid maakt tussen Verenigingen en/of issuers.
   • De eigen Kaart van de Handelaar gebruiken, of een Kaart waartoe de Handelaar toegang heeft, om een Kaarttransactie te verwerken met als doel krediet te verkrijgen ten gunste van de Handelaar;
   • Een tegoed van een Kaarttransactie initiëren zonder een saldo op de Betaalrekening gelijk aan of groter dan het tegoed;
   • Geld uitbetalen in de vorm van contant geld;
   • Een Kaart accepteren om een bestaande schuld te innen of te herfinancieren;
   • Een Kaarttransactie crediteren voor geretourneerde goederen of diensten verkregen in een contante transactie;
   • Een contante terugbetaling doen aan een Kaarthouder die een aankoop heeft gedaan met een Kaart. Alle kaarttransactiekredieten worden uitgegeven op hetzelfde kaartrekeningnummer als de verkoop;
   • Kosten in rekening brengen of toeslagen opleggen die in strijd zijn met de Regels.
  • Informatie over Kaarttransacties openbaarmaken of opslaan.
   • Een Handelaar mag een Kaartrekeningnummer, persoonlijke informatie of andere Kaarttransactie-informatie niet bekendmaken aan derden, behalve het Bedrijf of zijn externe dienstverleners of Aangesloten Bank, met als enig doel:
    • Het assisteren van de Handelaar bij het voltooien van de Transactie; of
    • Zoals specifiek vereist door de wet.
   • Een Handelaar moet al het materiaal of alle afdrukken waarop Kaartrekeningnummers vermeld staan (zoals transactiebewijzen, autoverhuurovereenkomsten en duplicaten) opslaan in een ruimte met beperkte toegang voor geselecteerd personeel en alle gegevens onleesbaar maken voordat ze worden weggegooid. Een Handelaar mag het volgende niet doen:
    • Na een Kaarttransactie de volledige inhoud van een track op de magneetstrip behouden of opslaan;
    • CVV/CID-gegevens bewaren of opslaan na autorisatie van een Kaarttransactie; en
    • De CVV/CID-gegevens op papier opvragen.
    • Rekeningnummers van Kaarthouders, persoonlijke informatie of andere kaarttransactie-informatie verkopen of bekendmaken.
  • BIN-informatie gebruiken of bekendmaken. Een handelaar die BIN-informatie van het bedrijf of de Aangesloten Bank ontvangt, mag dergelijke informatie niet gebruiken voor enige andere reden dan om Visa-debetcategorieproducten te identificeren op het verkooppunt, tenzij geautoriseerd door Visa.
 • WIJZIGINGEN AAN KAARTEN EN/OF KAARTDIENSTEN.
  • Wijzigingen aan Kaarten en/of Kaartdiensten. Het Bedrijf of de Aangesloten Bank kan Kaarten of Kaartdiensten die in de Aanvraag worden vermeld wijzigen of verwijderen door de Handelaar schriftelijk op de hoogte te stellen. Alle bepalingen in deze Overeenkomst zijn van toepassing op Kaarten of Kaartdiensten die aan deze Overeenkomst zijn toegevoegd. Het Bedrijf stelt de Handelaar op de hoogte van de Kosten die in rekening worden gebracht voor het verwerken van de aanvullende Kaarten en Kaartdiensten. Aanvaarding door de Handelaar van een nieuwe goedgekeurde Kaart als betaling voor een Kaarttransactie of voortgezet gebruik van de Betaalkaartverwerkingsservice nadat het Bedrijf of de Aangesloten Bank de Handelaar een kennisgeving van een wijziging heeft gestuurd, houdt in dat de Handelaar instemt met de wijziging en de vergoedingen of Kosten in verband met deze toevoegingen.

Bijlage III: BPN Flex Pay-verwerkingsdiensten

Indien opgenomen in de Diensten, zal het Bedrijf de diensten die worden beschreven in deze Bijlage III (de 'ACH-diensten') leveren en zal de Klant deze ontvangenDe Klant gaat ermee akkoord dat hij op grond van dergelijke ACH-diensten die hij ontvangt op grond van de Voorwaarden van de Overeenkomst ook gebonden is aan de voorwaarden van deze Bijlage III. De ACH-diensten omvatten Opdrachten naar Rekeningen die door het Bedrijf of bij een financiële instelling ('Financiële instelling') worden beheerd en door het Bedrijf namens de Klant worden geïnitieerd door middel van het ACH-netwerk, waar de normen, regels en procedures worden vastgesteld door NACHA. De Klant gaat ermee akkoord dat hij op grond van de ACH-diensten die hij ontvangt overeenkomstig de Voorwaarden van de Overeenkomst ook gebonden is aan de voorwaarden van deze Bijlage III. Het Bedrijf zal voor het leveren van ACH-diensten, waar nodig, gebruik maken van de diensten van de financiële instelling van haar keuze.

 1. SOORTEN BOEKINGEN. Een financiële instelling die Rekeningen beheert ('Financiële Instelling') zal door het Bedrijf namens Klanten geïnitieerde debet- en/of creditboekingen naar het ACH-netwerk verzenden, zoals bepaald in de Regels, deze Bijlage III, de Aanvraag en de Overeenkomst.
 2. KENNISGEVING AAN BEDRIJF. De Klant zal aan het bedrijf elke kennisgeving verstrekken die hij heeft ontvangen met betrekking tot de naleving of vermeende niet-naleving van de Regels of anderszins in verband met misbruik of vermeend misbruik van het geldopnamesysteem, en wel uiterlijk twee werkdagen na ontvangst door de Klant van een dergelijke kennisgeving, en in ieder geval zo snel mogelijk, per e-mail of telefoon. Op verzoek van het Bedrijf verstrekt de Handelaar zo snel mogelijk, maar in geen geval meer dan 48 uur na het verzoek van het bedrijf, informatie met betrekking tot specifieke inzendingen aan het bedrijf.
 3. BEËINDIGING. Naast elke andere beëindiging op grond van deze Overeenkomst, kan het Bedrijf deze Overeenkomst ook onmiddellijk beëindigen in de volgende omstandigheden:
  • Het totale aantal ongeautoriseerde retourboekingen van de Klant of de samenvatting van geleden verliezen in verband met mislukte of teruggedraaide transacties zijn naar de mening van het Bedrijf buitensporig;
  • De Klant overtreedt de Regels;
  • De Klant heeft transacties uitgevoerd die in strijd waren met de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten;
 4. GARANTIES. De Klant verklaart aan het Bedrijf dat hij voldoet aan alle garanties die hij volgens de Regels moet geven met betrekking tot Opdrachten die afkomstig zijn van de Klant. Jij en je externe dienstverleners zijn wettelijk bevoegd om alle aangeboden producten of diensten te verkopen en hebben alle nodige wettelijke goedkeuringen en certificaten (hierna 'Certificaten') verkregen. Je zult ons onmiddellijk na ontvangst van ons verzoek eventuele kopieën van Certificaten verstrekken. Alle informatie en gegevens die je aan ons verstrekt, of waarvoor je een derde partij inschakelt om deze aan ons te verstrekken, zijn volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig, geldig en jouw rechtmatige eigendom, en je hebt het recht om dergelijke informatie mee te delen.
 5. SCHADELOOSSTELLING EN AANSPRAKELIJKHEID.
  • Schadeloosstelling. Naast alle andere schadeloosstellingsverplichtingen op grond van deze Overeenkomst zal de Handelaar het Bedrijf en de Financiële Instelling schadeloos stellen voor alle verliezen, claims, schade, aansprakelijkheden en uitgaven, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten die voortvloeien uit een van de volgende situaties:
   • Geretourneerde Opdracht(en) van foutieve of dubbele transacties waarbij de Klant zijn verplichtingen hierin niet is nagekomen;
   • Door de Klant verstrekte informatie waarop het Bedrijf zich baseerde bij de beslissing om diensten toe te kennen, uit te breiden of voort te zetten, was onjuist;
   • Voltooide, mislukte of verkeerd geadresseerde Opdracht;
   • Gebruik of vermeend misbruik van het ACH-systeem en/of boetes die in verband daarmee aan het Bedrijf of de Financiële Instelling worden opgelegd;
   • Verzuim van de Klant om geretourneerde of mislukte Opdrachten te betalen die naar de Klant zijn geretourneerd of die volgens de toepasselijke Regels of de Federal Reserve-vereisten aan de Klant hadden moeten worden geretourneerd; en
   • Elke fout of vergissing van de Klant of van een externe dienstverlener die door de Klant is betrokken bij de verwerking van Opdrachten.
  • Beperking van Aansprakelijkheid. Naast de aansprakelijkheidsbeperkingen elders in deze Overeenkomst, zijn het Bedrijf en de financiële Instelling niet aansprakelijk jegens de Klant of jegens klanten van de Klant of enige andere persoon voor enige vertraging door een ACH-verwerker of ontvangende depotbank bij de verwerking van een credit- of debetboeking, noch kan het Bedrijf of de Financiële Instelling aansprakelijk worden gesteld voor het niet verwerken, crediteren of debiteren van een dergelijke boeking door een externe partij of voor andere nalatigheden.
 6. AUTORISATIES.
  • Autorisatieovereenkomst. Alle afschrijvingen op Payor-rekeningen moeten schriftelijk worden goedgekeurd door de betaler. Een autorisatieovereenkomst moet gemakkelijk identificeerbaar zijn als een ACH-krediet of ACH-debetautorisatie en moet duidelijk en opvallend de voorwaarden van de autorisatie vermelden.
  • Verificatie van de Identiteit van de Ontvanger. De Klant is verantwoordelijk voor het verifiëren dat hij commercieel redelijke verificatiemethoden heeft ingesteld en geïmplementeerd om de identiteit van de Ontvanger te verifiëren.
  • Bewaring van autorisaties. De Klant moet de ondertekende of geverifieerde autorisatie gedurende een periode van twee (2) volledige kalenderjaren na beëindiging of intrekking van de autorisatie behouden. De Klant moet op verzoek onmiddellijk een kopie van de autorisatie van de Betaler aan de bank van het Bedrijf of de Klant overleggen.
  • Beëindiging van de Autorisatie. De Klant gaat ermee akkoord dat hij geen toegang zal initiëren na de beëindiging of intrekking van de toestemming van een consument.
 7. INCONSISTENTIE VAN NAAM EN REKENINGNUMMER. De Klant erkent dat als de naam en het rekeningnummer van de Ontvanger die worden gebruikt in een opdracht niet overeenkomen, de betaling van de Opdracht kan worden gedaan op basis van het rekeningnummer.
 8. OPDRACHTEN VOORAANKONDIGING. Als de Klant een Vooraankondiging zonder waarde uitvoert om de juistheid van de routering en rekeningnummers te verifiëren, zal de Klant pas ten minste zes (6) werkdagen na de afwikkelingsdatum van de Vooraankondiging live betalingen initiëren. Als het bedrijf meldt dat een Vooraankondigingsopdracht is afgewezen of geretourneerd, dient de Klant het probleem te onderzoeken en de nodige correcties aan te brengen voordat een nieuwe Opdracht wordt verzonden.
 9. VOORLOPIG KREDIET. De Klant erkent dat volgens de Regels elk krediet dat wordt verleend voor een Opdracht voorlopig is totdat het Bedrijf dat de in de Opdracht vermelde rekening crediteert de definitieve betaling heeft ontvangen.  Als het Bedrijf geen definitieve afwikkeling ontvangt, heeft het recht op een terugbetaling van de gecrediteerde Partij en wordt de initiator van de Opdracht niet geacht de partij te hebben betaald.
 10. OVERDRACHT VAN OPDRACHTEN.
  • Overdracht van Ingevoerde Gegevens. De Klant machtigt het Bedrijf en de Financiële Instelling om alle ingevoerde Gegevens over te dragen en om dergelijke ingevoerde Gegevens te crediteren of af te schrijven naar de opgegeven rekeningen.
  • Vorm en Indeling van Ingevoerde Gegevens. Het Bedrijf zal de Klant informeren of ingevoerde gegevens de vorm zullen hebben van balansbestanden (inclusief eventuele tussensaldi) of bestanden zonder balans (exclusief tussensaldi).
   • Kredietopdrachten. Het Bedrijf kan eisen dat de Handelaar het bedrag van elke kredietopdracht in onmiddellijk beschikbare fondsen betaalt op het moment van verzending of op elk moment voorafgaand aan de betaling.
   • Debetopdrachten. Het Bedrijf crediteert op de toepasselijke Afwikkelingsdatum het bedrag van elke debetopdracht op de rekening. Indien een Opdracht na een dergelijke creditering wordt geretourneerd door een Ontvangende Bank, zal de Klant op verzoek het bedrag van de Retouropdracht aan het bedrijf terugbetalen.
   • Vereffening van Opdrachten. De Klant zal het Bedrijf of de Financiële Instelling, indien hierom verzocht, uiterlijk om 8.00 uur lokale tijd op elke Afwikkelingsdatum onmiddellijk beschikbare fondsen verstrekken die voldoende zijn om alle door de Klant geïnitieerde ingevoerde Opdrachten te betalen en geeft hierbij het Bedrijf opdracht om stortingen, opnames en overschrijvingen te doen van en naar de Bedrijfsrekening in verband met de ACH-verwerkingsdiensten. Het Bedrijf en de Financiële Instelling kunnen eisen dat er voldoende saldo op de Bedrijfsrekening staat voordat een Opdracht door het bedrijf of de Financiële Instelling wordt verwerkt.
  • Beveiliging van Overdracht. De Klant dient zich te houden aan alle procedures of waarborgen die het Bedrijf of de Financiële Instelling nodig heeft om aan zijn zekerheidsverplichtingen te voldoen.
 11. BLOOTSTELLINGSLIMIETEN. De Klant moet voldoen aan de door het Bedrijf vastgestelde limieten. Het bedrijf zal een Opdracht die de limieten overschrijdt niet verwerken en kan, na ontvangst van een dergelijke Opdracht alle in behandeling zijnde Opdrachten opschorten. De Klant erkent dat opgeschorte Opdrachten niet worden verwerkt op de geplande Afwikkelingsdatum. De Klant kan ten minste twee (2) bankwerkdagen van tevoren verzoeken indienen om Opdrachten te initiëren die de limiet zouden overschrijden. Het Bedrijf kan het verzoek naar eigen goeddunken inwilligen of afwijzen. Verder kan het Bedrijf naar eigen goeddunken de aard en het bedrag beperken van de vooraf geautoriseerde debet-/creditopdrachten die op grond van deze Overeenkomst worden verwerkt, of weigeren om debet-/creditopdrachten in het kader van deze Overeenkomst te verwerken. Indien een van de voorgaande acties door het Bedrijf wordt ondernomen met betrekking tot een bepaalde vooraf geautoriseerde debet/creditopdracht, zal het Bedrijf de Klant hiervan binnen twee (2) werkdagen na de beslissing op de hoogte stellen.
 12. ANNULERING, AFWIJZING, RETOURNERING OF WIJZIGING VAN OPDRACHTEN.
  • Annulering of Wijziging van Ingevoerde Gegevens. De Klant heeft niet het recht om een invoering/bestand te annuleren of te wijzigen na ontvangst door het Bedrijf.
  • Afwijzing van Opdrachte. Het Bedrijf heeft het exclusieve recht om een Opdracht/Bestand te weigeren. Het Bedrijf zal de Klant op de hoogte stellen van een dergelijke afwijzing op de Werkdag waarop deze Opdracht anders door het Bedrijf naar het ACH-netwerk zou zijn verzonden of, in het geval van een Opdracht waarbij zowel de verzender als ontvanger bij ons was, op de Ingangsdatum. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle Opdrachten of Bestanden die door het Bedrijf of de Financiële Instelling zijn afgewezen, opnieuw in te dienen.
  • Geretourneerde Opdrachten. Als er niet voldoende saldo op de Bedrijfsrekening beschikbaar is om het Bedrijf of de Financiële Instelling terug te betalen voor een Geretourneerde Opdracht, moet de Klant een dergelijke terugbetaling doen in onmiddellijk beschikbare fondsen of kan het Bedrijf het uitstaande geld van een Reserverekening afschrijven.
  • Melding van wijziging. Het Bedrijf zal de Klant op de hoogte stellen van Correctieopdrachten, die gewoonlijk worden aangeduid als 'Melding van wijziging'-Opdrachten ('NOC'), en de Klant zal de ingediende wijzigingen aanbrengen binnen zes (6) dagen na ontvangst van de NOC-informatie of vóór de volgende 'live' Opdracht, afhankelijk van wat later is. Als de NOC onjuist is, zal de Klant het Bedrijf hiervan op de hoogte stellen; deze zal de Financiële Instelling opdragen een geweigerde NOC te genereren en deze aan de Klant te bezorgen zoals vereist door het beleid van de Financiële Instelling.
  • Storneringen. De Klant kan binnen vijf (5) bankwerkdagen na de oorspronkelijke Opdracht(en), maar niet later dan 24 uur na ontdekking van de fout, Opdracht(en) voor foutieve of dubbele transacties laten terugboeken. De Klant zal de rekeninghouder op de dag van betaling op de hoogte brengen van een stornering en de reden voor de annulering. Niettegenstaande het voorgaande mogen geen terugboekingen worden geïnitieerd in verband met betalingen die zijn ontvangen via de oplossing voor het betalen van facturen.  De Klant zal een uitzondering maken op eventuele debetblokkades waardoor de Financiële Instelling storneringen kan verwerken.  Als het Bedrijf of de Financiële Instelling niet het volledige bedrag van de geretourneerde fondsen kan terugvorderen, kan het de diensten onder deze Overeenkomst opschorten.
 13. AFWIKKELING.De Klant moet tijdens de looptijd van de Overeenkomst te allen tijde de Bedrijfsrekening onderhouden. Het Bedrijf zal een periodiek overzicht aan de Klant afleveren met daarin de Opdrachten die zijn gecrediteerd en gedebiteerd op de Bedrijfsrekening. De Klant zal het Bedrijf binnen een redelijke termijn van maximaal dertig (30) kalenderdagen (tenzij de toepasselijke wetgeving voorziet in een beoordelingsperiode van zestig (60) kalenderdagen) nadat de Klant een periodiek afschrift heeft ontvangen op de hoogte stellen over eventuele discrepantie tussen de gegevens van de Klant en het afschrift, waarna het afschrift als juist wordt beschouwd. De Klant zal samenwerken met het Bedrijf en de Financiële Instelling bij eventuele pogingen tot herstel van verliezen.
 14. DEFINITIES VAN HET PRIJSNIVEAU: De Klant erkent dat de prijs voor deze service wordt bepaald door het aantal kalenderdagen dat is verstreken tussen de factuurdatum en de vastleggingsdatum van Flex Pay.  Deze service biedt stimulansen voor snellere betaling tegen extra kosten via een tariefniveaustructuur.   De Klant heeft de mogelijkheid om Billtrust een Open Debiteurenbestand met een factuur-/facturatiedatum te verstrekken. Indien verstrekt, gebruikt Billtrust de in dit bestand vermelde factuur-/facturatiedatum als bron voor de 'factuurdatum'.  Als voor het aangeboden item geen factuur-/facturatiedatum in het bestand voor Openstaande Debiteuren is vermeld, wordt de factuurdatum gedefinieerd als de datum die wordt vermeld als 'Factuurdatum' in de overschrijvingsgegevens van de koper die samen met de betaling is verstrekt. Als een verstrekt bestand voor Openstaande Debiteuren geen factuur- of facturatiedatumveld bevat, wordt de factuurdatum gedefinieerd als de datum die wordt vermeld als 'Factuurdatum' in de overschrijvingsinformatie van de koper die samen met de betaling is verstrekt.  Als er geen bestand met Openstaande Debiteuren is verstrekt of als het bestand geen factuur- of facturatiedatumveld bevat, en als er geen 'factuurdatum' wordt vermeld bij de betalingsgegevens, is het standaardprijsniveau het laagste procentuele tariefniveau. De term 'binnen één dag na de factuur' wordt gedefinieerd als een betalingsopdracht die niet meer dan één werkdag na de 'factuurdatum' is ontvangen.

Bijlage IV: Handelaarsovereenkomst voor klanten

Deze HANDELAARSDIENSTENOVEREENKOMST VOOR KLANTEN ('SUBHANDELAREN') ('Overeenkomst voor subhandelaren') wordt uitgevoerd tussen WORLDPAY, LLC, met hoofdkantoor op 8500 Governors Hill Drive, Symmes Township, OH 45249-1384 en de aangewezen aangesloten bank (gezamenlijk 'Koper' genoemd) en de Klant of Subhandelaar in verband met de overeenkomst tussen de Subhandelaar en FACTOR SYSTEMS, LLC. D/b/a: Billtrust (de 'leverancier'). De Koper zal de Subhandelaar bepaalde betalingsverwerkingsdiensten ('Diensten') leveren in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst voor Subhandelaren. Als tegenprestatie voor de ontvangst door een Subhandelaar van betalingen met een creditcard of debetkaart en voor deelname aan programma's die zijn gelieerd aan Mastercard International Inc. ('Mastercard'), VISA U.S.A. Inc. ('VISA'), Discover ('Discover') en bepaalde soortgelijke entiteiten (gezamenlijk 'Verenigingen') is de Subhandelaar verplicht om te voldoen aan het Bedrijfsreglement (hieronder gedefinieerd) met betrekking tot toepasselijke creditcard- en debetkaartbetalingen. Als de Subhandelaar voldoet aan bepaalde vereisten op grond van het Bedrijfsreglement of een Vereniging of als het Bedrijfsreglement anderszins vereist, kan de Subhandelaar bovendien worden verplicht om een directe relatie aan te gaan met een entiteit die lid is van de Verenigingen.  Door deze Overeenkomst uit te voeren, heeft de Subhandelaar aan deze vereiste voldaan. De Koper begrijpt echter dat de Subhandelaar mogelijk een contract heeft gesloten met de Leverancier om bepaalde verwerkingsdiensten te verkrijgen en dat de Leverancier ermee heeft ingestemd om jegens de Subhandelaar verantwoordelijk te zijn voor alle of een deel van de verplichtingen van de Subhandelaar die hierin zijn opgenomen.

DERHALVE komen de partijen, met inachtneming van de voorgaande overwegingen en de wederzijdse beloften die hierin zijn opgenomen, het volgende overeen:

1. BEPAALDE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR SUBHANDELAREN.  De Subhandelaar gaat ermee akkoord om, en zal externe vertegenwoordigers die optreden namens de Subhandelaar ('Agenten') opdragen om, te voldoen aan de statuten, operationele voorschriften en/of alle andere regels, beleidsregels en procedures van de Vereniging en andere betalingsnetwerken, waaronder, maar niet beperkt tot, de 'Payment Card Industry Data Security Standard', het 'VISA Cardholder Information Security Program', het 'Mastercard Site Data Protection Program' en alle andere programma's of vereisten die kunnen worden gepubliceerd en/of opgelegd door de Verenigingen of betalingsnetwerken (gezamenlijk het 'Bedrijfsreglement'). De Subhandelaar kan de VISA-, Mastercard- en Discover-websites raadplegen voor een kopie van hun respectievelijke voorschriften.  De websites zijn: https://usa.visa.com/support/small-business/regulations-fees.html en http://www.mastercard.com/us/merchant/ en http://www.discovernetwork.com/merchants/. De Subhandelaar stemt er ook mee in om te voldoen aan alle toepasselijke nationale, federale en lokale wetten, regels en voorschriften ('Wetgeving'). Zonder het voorgaande te beperken, stemt de Subhandelaar ermee in dat deze volledig zal voldoen aan alle wetten en voorschriften voor witwaspraktijken, inclusief, maar niet beperkt tot, de Amerikaanse PATRIOT Act, de Bank Secrecy Act, de Federal Trade Commission en andere verplichtingen opgelegd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van de Amerikaanse Treasury.  Voor de doeleinden van deze sectie omvatten Agenten, hoewel niet uitsluitend, de softwareleveranciers en/of leveranciers van apparatuur van de Subhandelaar.

Indien dit op de juiste wijze in de Overeenkomst van de subhandelaar met de leverancier is aangegeven, kan de subhandelaar een handelaar met beperkte acceptatie zijn, wat betekent dat de subhandelaar ervoor heeft gekozen om alleen bepaalde soorten Visa- en Mastercard-betaalpassen te accepteren (d.w.z. creditcards en pinpassen voor consumenten en commerciële betaalpassen) en dat de subhandelaar de juiste aanduidingen moet aanbrengen om dit aan te geven.  De verwerver heeft geen andere verplichtingen dan de verplichtingen die uitdrukkelijk zijn vastgelegd in het bedrijfsreglement en de toepasselijke wetgeving, aangezien deze betrekking kunnen hebben op beperkte acceptatie. De subhandelaar, en niet de verwerver, is als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn beslissing voor beperkte acceptatie, inclusief maar niet beperkt tot het controleren van de soort(en) betaalpassen die in het verkooppunt worden geaccepteerd.  

De subhandelaar voert alleen verkooptransacties uit die het directe resultaat zijn van een bonafide verkoop door de subhandelaar aan kaarthouders. Het is uitdrukkelijk verboden verkooptransacties te presenteren die tot stand zijn gekomen als gevolg van verkopen door een andere persoon of entiteit dan de subhandelaar, of voor doeleinden die verband houden met illegale of verboden activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, het witwassen van geld of de financiering van terroristische activiteiten.

Subhandelaar kan onder de volgende voorwaarden een minimaal transactiebedrag instellen om een kaart te accepteren die toegang biedt tot een creditcardrekening: i) het minimale transactiebedrag onderscheidt zich niet tussen kaartverstrekkers; ii) het minimale transactiebedrag onderscheidt zich niet tussen Mastercard, Visa of een ander acceptatiemerk; en iii) het minimale transactiebedrag is niet hoger dan tien dollar (of een hoger bedrag dat is vastgesteld door de Federal Reserve).  Subhandelaar kan een maximaal transactiebedrag instellen om een kaart te accepteren die toegang biedt tot een creditcardrekening, onder de volgende voorwaarden: subhandelaar is een i) afdeling, agentschap of instrument van de Amerikaanse overheid; ii) onderneming in eigendom of beheer van de Amerikaanse overheid; of iii) subhandelaar wiens primaire bedrijf wordt weerspiegeld door een van de volgende MCC's (Merchant Category Codes): 8220, 8244, 8249 (scholen, handels- of beroepsopeleidingen); en het maximale transactiebedrag onderscheidt zich niet tussen Mastercard, Visa of een ander acceptatiemerk.

2. Verbodsbepalingen voor subhandelaars.  Subhandelaar mag niet i) van een kaarthouder verlangen dat deze een briefkaart of een soortgelijke voorziening invult waarop het rekeningnummer van de kaarthouder, de vervaldatum van de kaart, diens handtekening of andere rekeninggegevens in het zicht zijn vermeld wanneer deze wordt gepost; ii) belasting heffen op transacties, tenzij de toepasselijke wetgeving uitdrukkelijk vereist dat een subhandelaar belasting heft (een eventueel belastingbedrag, indien toegestaan, moet in het transactiebedrag worden opgenomen en niet afzonderlijk worden geïnd); iii) een rekeningnummer vragen of gebruiken voor enig ander doel dan als betaling voor zijn goederen of diensten; iv) gelden uitbetalen in de vorm van reischeques indien het enige doel is de kaarthouder in staat te stellen een contante aankoop van goederen of diensten bij de subhandelaar te doen; v) geld uitbetalen in de vorm van contant geld, tenzij de subhandelaar geld verstrekt in de vorm van reischeques, TravelMoney-kaarten of vreemde valuta (in dat geval is het transactiebedrag beperkt tot de waarde van de reischeques, TravelMoney-kaarten of vreemde valuta, vermeerderd met een eventuele commissie of vergoeding die door de subhandelaar in rekening wordt gebracht), of de subhandelaar deelneemt aan een cashback-dienst; vi) een transactiebon indienen voor een transactie die eerder aan de koper is terugbetaald en vervolgens aan de subhandelaar is geretourneerd, ongeacht de goedkeuring van de kaarthouder; vii) een Visa-consumentencreditcard of een commercieel Visa-product uitgegeven door een Amerikaanse verstrekker accepteren om een bestaande schuld te innen of te herfinancieren; viii) een kaart accepteren om een bestaande schuld die oninbaar wordt geacht te innen of te herfinancieren; of ix) een transactie indienen die de inning van een ongedekte cheque vertegenwoordigt. Subhandelaar stemt er verder mee in dat, onder geen enkele omstandigheid, subhandelaar kaarthoudergegevens zal opslaan in strijd met de wet of de operationele verordeningen, inclusief maar niet beperkt tot de opslag van track-2-gegevens. Noch de subhandelaar, noch diens agent mogen magnetic-stripe-gegevens bewaren of opslaan na de autorisatie van een verkooptransactie.

3. Verrekening.  Na ontvangst van de verkoopgegevens van de subhandelaar voor kaarttransacties verwerkt de koper de verkoopgegevens van de subhandelaar om de overschrijving tussen de verschillende partners en de subhandelaar mogelijk te maken.  Nadat de koper krediet heeft ontvangen voor dergelijke verkoopgegevens, zal de koper, behoudens de voorwaarden hier uiteengezet, de subhandelaar betalen, ofwel direct naar de door de subhandelaar aangewezen eigen rekening of via de aanbieder naar een door de aanbieder aangewezen rekening ('door de aanbieder aangewezen rekening'), naar eigen oordeel van de koper, voor dergelijke kaarttransacties.  De subhandelaar gaat ermee akkoord dat het storten van geld op de door de aanbieder aangewezen rekening de koper ontslaat van zijn verrekeningsplicht jegens de subhandelaar, en dat elk geschil over de ontvangst of het bedrag van de schikking tussen de aanbieder en de subhandelaar zal worden beslecht. De koper debiteert op de door de aanbieder aangewezen rekening voor gelden die verschuldigd zijn aan de koper als gevolg van de hieronder vallende geleverde diensten, op voorwaarde dat de koper ook de door de subhandelaar aangewezen depositorekening ('door subhandelaar aangewezen eigen rekening') kan debiteren na ontvangst van dergelijke rekeninginformatie van de subhandelaar of aanbieder, of als de koper schikkingsfondsen stort op de door de subhandelaar aangewezen eigen rekening.  Als een kaarthouder bovendien een transactie betwist, als een transactie om welke reden dan ook wordt teruggestort, of als de koper er redelijkerwijs van overtuigd is dat een transactie niet is geautoriseerd of anderszins onaanvaardbaar is, kan het bedrag van een dergelijke transactie worden teruggestort en van de rekening van de subhandelaar of aanbieder worden afgeschreven.

4. Looptijd en beëindiging.  Deze subhandelaarsovereenkomst is bindend voor de subhandelaar op het moment van uitvoering van de subhandelaar.  De looptijd van deze subhandelaarsovereenkomst begint, en de voorwaarden van de subhandelaarsovereenkomst worden geacht geaccepteerd en bindend te zijn voor de koper, op de datum, waarop de koper deze subhandelaarsovereenkomst accepteert door een handelaarsidentificatienummer uit te geven, en valt samen met de overeenkomst van de aanbieder met de subhandelaar.

Niettegenstaande het voorgaande kan de Koper de dienstverlening onmiddellijk staken en/of deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen indien (i) de Subhandelaar of Aanbieder enig bedrag aan de Koper niet betaalt wanneer dit verschuldigd is, (ii) volgens de Koper de verlening van een dienst aan Subhandelaar of Aanbieder een overtreding van het Bedrijfsreglement of enige Wetgeving kan zijn, (iii) de Koper van mening is dat de Subhandelaar het Bedrijfsreglement of de Wetgeving heeft overtreden of waarschijnlijk zal overtreden, (iv) de Koper bepaalt dat de Subhandelaar een financieel of regelgevingsrisico vormt voor de Koper, Aangesloten bank of Vereniging, (v) de overeenkomst van de Koper met de Aanbieder eindigt, (vi) een Vereniging de Aanbieder uitschrijft, (vii) de Koper ophoudt lid te zijn van de Vereniging of niet over de vereiste licenties beschikt, of (viii) de Koper daartoe verplicht wordt door een Aangesloten bank of een van de Verenigingspartners.

5. Beperkingen van aansprakelijkheid.  De subhandelaar stemt ermee in om koper, via communicatie met de aanbieder, binnen dertig (30) dagen na de datum waarop de vermeende inbreuk zich voor het eerst heeft voorgedaan, schriftelijk op de hoogte te stellen van elke vermeende inbreuk door de koper, in welke kennisgeving deze vermeende overtreding specifiek wordt beschreven.  Het niet verstrekken van een dergelijke kennisgeving wordt beschouwd als een aanvaarding door subhandelaar en een verklaring van afstand van alle rechten om een dergelijke inbreuk te betwisten.

  MET UITZONDERING VAN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES DIE IN DEZE SUBHANDELAARSOVEREENKOMST WORDEN GEGEVEN, WIJST DE KOPER ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.   Het enige en exclusieve rechtsmiddel van de subhandelaar voor alle claims tegen de koper die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met de transacties die hierin worden overwogen, is de beëindiging van deze subhandelaarsovereenkomst.   In het geval dat subhandelaar een claim heeft die voortvloeit uit de dienstverlening, rechten of verplichtingen zoals gedefinieerd in deze subhandelaarsovereenkomst, zal subhandelaar een procedure instellen tegen de aanbieder en niet tegen de koper, tenzij specifiek anders is bepaald in het bedrijfsreglement.  In geen geval is de koper aansprakelijk jegens subhandelaar met betrekking tot deze subhandelaarsovereenkomst of de dienstverlening. De subhandelaar erkent dat de koper deze subhandelaarsovereenkomst uitsluitend verstrekt om te helpen bij de verwerkingsrelatie van de aanbieder met subhandelaar, dat de koper niet aansprakelijk is voor enige actie of nalatigheid van de aanbieder, en dat de koper op geen enkele wijze aansprakelijk is in verband met producten of diensten die door de aanbieder aan subhandelaar worden geleverd.  Als de aanbieder niet in staat is om diens diensten aan een subhandelaar te leveren in verband met deze subhandelaarsovereenkomst en de koper ervoor kiest om deze diensten rechtstreeks te verlenen, erkent en gaat subhandelaar ermee akkoord dat de bepalingen van deze subhandelaarsovereenkomst niet langer van toepassing zijn en dat de voorwaarden van de op dat moment geldende bankpasovereenkomst van de koper met de handelaar, die op verzoek aan de subhandelaar worden verstrekt, van toepassing zijn op de relatie van de koper met de subhandelaar.  Indien de aanbieder vervolgens diensten aan de subhandelaar levert in verband met deze subhandelaarsovereenkomst, zal de koper stoppen met het verlenen van dergelijke diensten na ontvangst van een kennisgeving van de aanbieder en zal deze subhandelaarsovereenkomst de relatie van de koper met de subhandelaar regelen.

6. Diversen.  Deze subhandelaarsovereenkomst wordt aangegaan, beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Ohio, zonder rekening te houden met wetsconflicten.  Deze subhandelaarsovereenkomst mag niet worden overgedragen door de subhandelaar zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van koper. Deze subhandelaarsovereenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen en hun respectieve opvolgers, kopers en rechtverkrijgenden. Deze subhandelaarsovereenkomst is ten behoeve van en mag alleen worden gehandhaafd door de koper en de subhandelaar en is niet ten behoeve van en mag niet worden gehandhaafd door een andere partij.  De koper kan deze subhandelaarsovereenkomst wijzigen na kennisgeving aan subhandelaar in overeenstemming met de standaard operationele procedure van de koper.  Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze subhandelaarsovereenkomst onwettig of ongeldig is, heeft een dergelijke onwettigheid of ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de overige bepalingen en wordt deze subhandelaarsovereenkomst geïnterpreteerd alsof een dergelijke bepaling niet is opgenomen in de subhandelaarsovereenkomst.  Onder 'aangesloten bank' zoals gebruikt in deze subhandelaarsovereenkomst wordt verstaan een lid van VISA, Mastercard en/of Discover, indien van toepassing, dat sponsordiensten verleent in verband met deze subhandelaarsovereenkomst.  Vanaf de ingang van deze subhandelaarsovereenkomst is de aangesloten bank de Fifth Third Bank, N. A., gevestigd in Cincinnati, OH, 45263.  De aangesloten bank is partij bij deze subhandelaarsovereenkomst.  De aangesloten bank kan op elk moment worden gewijzigd en haar rechten en verplichtingen kunnen door de koper op elk moment aan een andere partij worden overgedragen zonder kennisgeving aan subhandelaar.

De subhandelaar gaat akkoord met de voorwaarden van deze subhandelaarsovereenkomst vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. 

Bijlage V: Creditcardtoeslagprogramma

Dit is een bijlage bij de overeenkomst die is aangegaan door en tussen Factor Systems, LLC d/b/a Billtrust, met een vestigingsplaats op 1009 Lenox Drive, Suite 101, Lawrenceville, NJ 08648 (het 'bedrijf') en jou ('klant', 'handelaar' of 'je') (de 'overeenkomst voor BPN-dienstverlening') en is opgenomen in en onderdeel geworden van de overeenkomst per de ingangsdatum. Termen met een hoofdletter die niet anderszins in dit document zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die is gespecificeerd in de overeenkomst.

Onder het creditcardtoeslagprogramma ('programma') van het bedrijf voeg je een 'toeslag' toe aan de creditcardtransacties van je klanten om alle of een deel van de kosten die je betaalt voor de verwerking van die creditcardtransacties te compenseren. Als je de verwerkingscomponent voor handelaars van de dienst beëindigt, kan het bedrijf naar eigen goeddunken je toeslagendiensten in het kader van het programma beëindigen of opschorten.

Naleving van toeslagen. Zoals vereist door een koper, bank en/of de verordeningen, operationele voorschriften en/of alle andere regels, richtlijnen, beleidsregels en procedures van VISA, MasterCard, Discover, American Express en/of andere netwerken (beschikbaar op websites zoals http://usa.visa.com/merchants/, http://www.mastercard.com/us/merchant/ en http://www.discovernetwork.com/merchants/), en alle andere toepasselijke regels, voorschriften en vereisten van de aangesloten bank, zakelijke aanbieders, banken, instellingen, organisaties, verenigingen of netwerken die diensten beheren of beïnvloeden die onder deze overeenkomst worden geleverd, en alle staats- en federale wetten, regels en voorschriften die de activiteiten van de klant beheersen of anderszins beïnvloeden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die van de National Automated Clearing House Association ('NACHA') en de Federal Trade Commission ('FTC'), al het voorgaande, kunnen van tijd tot tijd worden aangepast en van kracht worden, en de voorschriften en vereisten van de aangesloten bank of het bedrijf (de 'regels'), heb je bepaalde nalevingsverplichtingen volgens het programma.

Je verklaart en garandeert dat je akkoord gaat met het volgende:

 1. Je voldoet aan de regels en alle aanbevelingen voor naleving van het kaartmerk met betrekking tot openbaarmaking van toeslagen om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de regels van het kaartmerk, waaronder alle regels en aanbevelingen met betrekking tot het melden van de toeslag aan klanten op het moment van kiezen de betaalmethode, en, in het geval van een fysieke transactie op het verkooppunt, het plaatsen van de vereiste en relevante toeslagmeldingen bij de ingang van je vestigingsplaats en op het verkooppunt; en
 2. Je brengt geen toeslag in rekening totdat je goedkeuring of kennisgeving van het bedrijf hebt ontvangen dat je correct geregistreerd bent bij de kaartmerken en dertig (30) dagen wachttijd zijn verstreken; en
 3. Je volgt, indien van toepassing, de instructies die zijn verstrekt voor eindapparatuur voor verkooppunten om toeslagen correct te verwerken.

Om de toeslagen over het algemeen zo nauwkeurig mogelijk te maken, brengt de dienstverlening in bepaalde omstandigheden geen toeslag in rekening, waaronder de volgende gevallen, waarbij niet-toeslag een kenmerk van de dienstverlening is en volgens deze overeenkomst voor geen enkel doel als een rekenfout wordt beschouwd: (i) kaarten met een gemengd bankidentificatienummer (BIN) worden behandeld als betaalkaarten, wat resulteert in een niet-toeslag; (ii) als de API niet binnen 5 seconden reageert, volgt er een automatische time-out, wat resulteert in een niet-toeslag; en (iii) indien een BIN van 6 of 8 cijfers wordt verstrekt, maar het onderscheidende kaarttype wordt geïdentificeerd aan de hand van een ander cijfer dat niet is verstrekt, waarna de dienstverlening de toeslag terugbetaalt op basis van de bekende kaartidentificatie of standaard naar de betaalkaart, wat resulteert in een niet-toeslag.

In het geval dat de dienstverlening toeslagbedragen onjuist berekent en toepast (een 'rekenfout'), beschikt de klant over de volgende rechtsmiddelen:

 1. In het geval dat een rekenfout leidt tot verlies van besparingen van de klant als gevolg van een lage of geen toeslag, vergoedt het bedrijf het bedrag van de gemiste besparingen door betaling aan de klant; op voorwaarde dat (1) de klant het bedrijf onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de rekenfout zodra de klant deze heeft ontdekt of vermoedt; en (2) de klant het bedrijf alle informatie en hulp verstrekt waar het bedrijf redelijkerwijs om heeft gevraagd in verband met het oplossen van de rekenfout.
 2. In het geval dat een rekenfout leidt tot overwinst voor de klant als gevolg van een hoge toeslag of een toeslag die niet toegepast had moeten worden vanwege het kaarttype, de regio of anderszins, zal het bedrijf (i) de klant onmiddellijk op het moment van ontdekking adviseren om het teveel of de niet-toepasselijke toeslag terug te betalen, en (ii) met uitzondering van de vergoeding zoals vermeld in de overeenkomst, niet aansprakelijk zijn jegens de klant met betrekking tot een dergelijke rekenfout.

Je gaat ermee akkoord dat de voorwaarden met betrekking tot de uitsluiting van garanties, schadeloosstelling en aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid, die op grond van de overeenkomst tussen jou en het bedrijf van toepassing zijn, uitsluitend met betrekking tot het programma, ook van toepassing zijn tussen jou en de leveranciers van het programma van het bedrijf.

Je deelname aan dit programma is alleen van kracht na aanvaarding van dit addendum door het bedrijf, zoals blijkt uit de verwerking van creditcardtransacties in overeenstemming met deze voorwaarden, en kan worden beëindigd na schending van de overeenkomst zoals hierbij gewijzigd of zoals anderszins uiteengezet in de overeenkomst.