Skip to content

Polish Privacy Policy

Kiedy Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o pracę Billtrust ma zastosowanie?

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zwana również „Polityką Prywatności” lub „Informacją”) ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych osób ubiegających się o pracę, potencjalnych kandydatów do pracy oraz naszych opcjonalnych programów i wydarzeń rekrutacyjnych (łącznie dalej „kandydaci” lub „Ty”) w Zjednoczonym Królestwie lub Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Billtrust może przetwarzać Twoje dane osobowe jako administrator w związku z procesami i programami rekrutacyjnymi Billtrust. W niniejszym dokumencie słowa „Billtrust” “my” lub „Spółka” mogły zostać użyte w odniesieniu do BTRS Holdings Inc. oraz jej spółek zależnych lub powiązanych (dalej również jako „Spółka” lub „Billtrust”, lub „my”).

Dane osobowe (określane również jako „informacje”, „dane” lub „Dane Osobowe”) oznaczają wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Na przykład: Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, wykształcenie i przebieg zatrudnienia.

Niniejsza Informacja nie stanowi części umowy o pracę i może być aktualizowana w każdym czasie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, na naszej stronie internetowej zostanie zamieszczona zaktualizowana wersja niniejszej Informacji. Ważne jest, abyś zapoznał(a) się z niniejszą Informacją, żeby wiedzieć, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Jakie informacje Billtrust gromadzi o Tobie, dlaczego i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Co do zasady, zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy ubiegasz się o pracę w naszej Spółce lub gdy wysyłasz nam swoje podanie o pracę lub od osób trzecich, takich jak profesjonalne firmy rekrutacyjne lub poprzedni pracodawcy.

Będziemy gromadzić tylko te dane osobowe, które są niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane; a ponadto będziemy wykorzystywać takie informacje w sposób uczciwy, proporcjonalny do zamierzonych celów przetwarzania oraz w określonych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać informacji w sposób niezgodny z tymi celami lub lokalnymi przepisami, które mogą mieć zastosowanie.

Poniżej przedstawiamy listę danych osobowych, które możemy gromadzić, o ile jest to zgodne z przepisami prawa:

 • Dane kontaktowe, takie jak imię nazwisko, adres e-mail, prywatny numer telefonu lub numer telefonu komórkowego, adres miejsca pracy lub zamieszkania oraz inne służbowe dane kontaktowe;
 • Informacje identyfikacyjne wymagane na mocy mających zastosowanie przepisów imigracyjnych, takie jak dane dotyczące obywatelstwa, wizy, informacje dotyczące pozwolenia na pracę, informacje identyfikacyjne wydane przez władze państwowe, status imigracyjny oraz inne informacje, które pozwoliłyby nam zweryfikować Twoje uprawnienia do podjęcia pracy zgodnie z przepisami imigracyjnymi, zdjęcia lub inne podobne identyfikatory;
 • Informacje biograficzne, styl życia i uwarunkowania społeczne, w tym płeć, wiek, data urodzenia, przebieg zatrudnienia, rodzaj pożądanego zatrudnienia, gotowość do zmiany miejsca zamieszkania, profile i aktywność w mediach społecznościowych, informacje z Twojej służbowej biografii, znajomość języków obcych, obywatelstwo;
 • Dane dotyczące zatrudnienia, w tym historia zatrudnienia, poprzedni pracodawcy, stanowiska, okresy zatrudnienia, nazwa stanowiska i funkcja, status zawodowy, wyniki sprawdzenia przeszłości przed zatrudnieniem, o ile jest ono dozwolone przez prawo, wynagrodzenie i inne świadczenia, wyniki pracy i inne umiejętności oraz CV;
 • Informacje dotyczące wykształcenia i wynikające z podania o pracę, takie jak wykształcenie/kwalifikacje, CV i życiorysy;
 • Informacje dotyczące wynagrodzenia, świadczeń i informacje płacowe, takie jak informacje dotyczące obecnego i oczekiwanego wynagrodzenia i premii;
 • Informacje dotyczące wyników pracy, takie jak informacje zwrotne od pracodawców;
 • Dane Wrażliwe, takie jak informacje zdrowotne dotyczące niepełnosprawności lub wyniki sprawdzenia przeszłości, o ile jest ono dozwolone przez prawo;

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych, które nie należą do szczególnych kategorii danych osobowych:

 • w celu podjęcie działań na Twoje żądanie przed przystąpieniem do wykonywania umowy z Tobą;
 • w celu realizacji naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych;
 • w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby lub
 • w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, które nie są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów.  

Przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych tylko wtedy, gdy wyraziłeś/wyraziłaś na to wyraźną zgodę lub w celu realizacji obowiązków prawnych i wykonania określonych praw przysługujących BIlltrust lub Tobie w związku z zatrudnieniem.

W poniższej tabeli opisujemy cele, dla których gromadzimy i wykorzystujemy informacje o Tobie.

CelOpis celuKategorie Danych OsobowychPodstawa prawna w odniesieniu do pracowników w UE i Zjednoczonym Królestwie:
Pozyskiwanie kandydatów i dalsza komunikacja w procesie rekrutacjiPrzetwarzamy Twoje dane osobowe w celu identyfikacji potencjalnych kandydatów na wolne stanowisko lub dla celów potencjalnego zatrudnienia. W przypadku dopasowania profilu, będziemy przetwarzać dane osobowe w celu komunikacji z kandydatami.Dane kontaktowe, jak opisano powyżej.Prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej i zarządzaniu procesem zatrudniania.
OcenaPrzetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny dopasowania Twojej kandydatury w kontekście naszych ofert pracy.Dane kontaktowe, Informacje biograficzne, styl życia i uwarunkowania społeczne, informacje dotyczące zatrudnienia, informacje dotyczące wykształcenia i wynikające z podania o pracę, jak wskazano powyżej.Prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej i zarządzaniu procesem zatrudniania.
Weryfikacja informacjiPrzetwarzamy Twoje dane osobowe w celu weryfikacji dostarczonych przez Ciebie informacji lub informacji zebranych przez nas na Twój temat (w stosownych przypadkach), w celu zapobieżenia błędom, oszustwom lub innym skutkom podania nieprawidłowych informacji.Dane kontaktowe, Informacje dotyczące zatrudnienia, informacje dotyczące wykształcenia i wynikające z podania o pracę, Informacje dotyczące wynagrodzenia, świadczeń i informacje płacowe, informacje dotyczące wyników pracy oraz informacje wrażliwe, jak wskazano powyżej.Prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej i zarządzaniu procesem zatrudniania. Konieczność spełnienia obowiązku prawnego.
Zatrudnianie nowych pracownikówPrzetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu zatrudnienia nowych pracowników.Dane kontaktowe, informacje dotyczące zatrudnienia, informacje dotyczące wykształcenia i wynikające z podania o pracę, Informacje dotyczące wynagrodzenia, świadczeń i informacje płacowe, informacje dotyczące wyników pracy oraz informacje wrażliwe, jak wskazano powyżej.Prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej, zarządzaniu procesem zatrudniania oraz zatrudnieniu odpowiednich pracowników. Konieczność wykonania umowy. W celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby.
Zarządzanie zasobami i planowanie zatrudnieniaPrzetwarzamy dane osobowe w celu zarządzania zasobami ludzkimi, planowania zatrudnienia i operacji związanych z zatrudnieniem.Informacje dotyczące zatrudnienia, informacje dotyczące wykształcenia i wynikające z podania o pracę, Informacje dotyczące wynagrodzenia, świadczeń i informacje płacowe, informacje dotyczące wyników pracy oraz informacje wrażliwe, jak wskazano powyżej.Prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej, zarządzaniu procesem zatrudniania oraz zatrudnieniu odpowiednich pracowników. Konieczność wykonania umowy.
Przestrzeganie przepisów prawaW zakresie dozwolonym przez prawo danego kraju, przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu spełnienia wymogów i praktyk w zakresie różnorodności i integracji oraz realizacji obowiązków prawnych (w tym obowiązków wynikających z prawa pracy).  Dane kontaktowe, Informacje dotyczące zatrudnienia, informacje dotyczące wykształcenia i wynikające z podania o pracę, Informacje dotyczące wynagrodzenia, świadczeń i informacje płacowe, informacje dotyczące wyników pracy, Informacje biograficzne, styl życia i uwarunkowania społeczne, oraz informacje wrażliwe, jak wskazano powyżej.Konieczność spełnienia obowiązku prawnego.

Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe?

Co do zasady, Billtrust przechowuje informacje o Tobie przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których informacje te są gromadzone. Okresy przechowywania przez nas danych wynikają z potrzeb biznesowych i wymogów prawnych. Oprócz wykorzystania danych kandydata na stanowisko, na które się zgłosił, Billtrust może przechowywać i wykorzystywać dane kandydata w celu rozważenia jego kandydatury na inne stanowiska. O ile nie jest to wymagane dla celów podatkowych lub innych celów prawnych, Twoje dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy (lub krócej, jeśli wymagają tego przepisy prawa). Jeżeli nie chcesz, żeby Twoja kandydatura była brana pod uwagę w przypadku innych stanowisk, albo chcesz, żeby Twoje dane zostały usunięte, prosimy o kontakt na adres: [email protected] Jeżeli przyjmiesz naszą ofertę zatrudnienia, wszelkie istotne dane osobowe zebrane w okresie poprzedzającym zatrudnienie staną się częścią Twoich akt osobowych i będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującymi w Twoim kraju.

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy Twoje dane osobowe?

W żadnym przypadku Billtrust nie sprzedaje danych osobowych kandydatów.

Twoje dane będą przekazywane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne oraz wyłącznie w koniecznym zakresie.

Ponieważ jesteśmy globalną korporacją, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w ramach naszej organizacji wewnętrznym pracownikom, którzy uczestniczą w procesie rekrutacyjnym, w tym z podmiotów powiązanych pozostających pod kontrolą naszej spółki matki, dla celów zgodnych z niniejszą Informacją. Twoje dane mogą być przechowywane i przetwarzane poza krajem lub regionem, w którym zostały pierwotnie zebrane, w tym w Stanach Zjednoczonych.

W razie potrzeby, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług; na przykład świadczącym usługi w zakresie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i ocen lub zajmującym się sprawdzaniem przeszłości i zatrudnienia.

W niektórych przypadkach, podmioty zewnętrzne mogą zbierać informacje bezpośrednio od Ciebie, w którym to przypadku będą miały zastosowanie warunki ich polityki prywatności.

W razie potrzeby Twoje dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym i państwowym, co może obejmować (i) obowiązkowe żądania związane z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa, (ii) ustalenie, wykonanie lub obronę naszego prawa lub (iii) ochronę Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby.

W jaki sposób dane osobowe są chronione?

Billtrust wdrożył odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne mające na celu ochronę Twoich danych osobowych przed bezprawnym lub przypadkowym zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem lub dostępem, jak również przed wszelkimi innymi formami bezprawnego przetwarzania. Nasza Polityka w Zakresie Bezpieczeństwa Danych wymaga od pracowników, którzy mają dostęp do Twoich Danych przestrzegania opisanych w niej standardów.

Dostęp do Danych Osobowych w ramach Spółki będzie ograniczony do osób, które muszą znać te informacje dla celów opisanych powyżej, i może obejmować personel z działów HR, IT, Zgodności, Prawnego oraz Audytu Wewnętrznego. Co do zasady, cały personel będzie miał dostęp do Twoich danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko i adres e-mail.

Możemy angażować osoby trzecie do przetwarzania Danych Osobowych w imieniu i na rzecz Billtrust. Od takich podmiotów przetwarzających dane oczekujemy, że będą przetwarzać Dane Osobowe i działać ściśle zgodnie z naszymi instrukcjami, jak również że podejmą odpowiednie kroki, żeby zapewnić, że Dane Osobowe są chronione.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym spółkom z grupy, dostawcom usług informatycznych i innym podmiotom zewnętrznym znajdującym się w innych krajach. Przyjęto założenie, że kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewniają taki sam poziom ochrony danych osobowych. W przypadku przekazywania lub udostępniania danych osobowych innym podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewnimy, że zarówno my, jak i osoby lub spółki, którym przekazujemy dane, będziemy zobowiązani do ochrony tych danych przed nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, na podstawie standardowych klauzul umownych lub innych odpowiednich mechanizmów.

Spółka wdrożyła procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i powiadomi Cię oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o podejrzewanym naruszeniu bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych, jeżeli będzie do tego zobowiązana na mocy prawa.

Twoje prawa

Mogą przysługiwać Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych – prawo do otrzymywania informacji o danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
 • Prawo do sprzeciwu wobec pewnych rodzajów przetwarzania – Na przykład w związku z marketingiem bezpośrednim.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych – Oznacza to, że nieprawidłowe dane muszą zostać poprawione.
 • Prawo do usunięcia i prawo do bycia zapomnianym – W ograniczonych przypadkach, przysługuje Ci prawo do usunięcia danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać pewne rodzaje danych w formacie, który może zostać przesłany do innego dostawcy usług.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – W ograniczonych przypadkach, możesz żądać, żeby część Twoich danych osobowych nie była dłużej dostępna dla niektórych użytkowników.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej Informacji, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Jeśli uważasz, że nie zajęliśmy się Twoją skargą lub problemem w wystarczającym stopniu, masz prawo złożyć skargę do organu ds. ochrony danych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Dane kontaktowe organów ds. ochrony danych na terytorium Europejskiego Obszaru Ekonomicznego są dostępne tutaj); dane kontaktowe organu ds. ochrony danych w Wielkiej Brytanii są dostępne tutaj).

Niniejsza wersja informacji o ochronie danych osobowych jest skuteczna i aktualna na dzień 25 marca 2022 r.– Wersja 1.0